Artikel 5:15 Awb

  • Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner.
  • Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm.
  • Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen.

Rechtspraak artikel 5:15 Awb (betreden plaatsen)

Onder te betreden plaatsen als bedoeld in artikel 5:15 Awb vallen ook bedrijfspanden en bedrijfsterreinen College van Beroep voor het bedrijfsleven 8 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:191
Bij het meenemen van andere personen door de toezichthouder ex artikel 5:15 Awb moet worden voldaan aan het evenredigheidsbeginsel (deze personen moeten redelijkerwijs nodig zijn voor een goede taakvervulling door de toezichthouder)Raad van State 16 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ7784
De bevoegdheid van de toezichthouder om elke plaats te betreden en toegang te verschaffen als bedoeld in artikel 5:15 Awb vereist geen nader besluit in de zin van de AwbRaad van State 10 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:199
Artikel 5:15 Awb betreden plaatsen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.