Artikel 5:20 Awb

  • Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 
  • Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.
  • Het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is, is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het eerste lid.
  • Indien de gevorderde medewerking strekt ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens een regeling die is genoemd in hoofdstuk 2, 3 of 4 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak of in de bij deze wet behorende Regeling verlaagd griffierecht, wordt de last onder bestuursdwang voor de toepassing van de twee laatstgenoemde regelingen aangemerkt als een besluit, genomen op grond van de eerstbedoelde regeling.

Rechtspraak artikel 5:20 Awb (medewerking aan toezichthouder)

De medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb kan niet worden ingeroepen bij de uitvoering van wettelijke voorschriftenRaad van State 31 januari 2007, ECLI:NL:RVS:2007:AZ7426
De medewerking aan het verzoek van een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20 Awb is een inspanningsverplichting (geen resultaatverplichting)Raad van State 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:857
Uit het oogpunt van rechtszekerheid moeten hoge eisen worden gesteld aan de vordering tot het verlenen van medewerking van een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20 AwbRaad van State 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:378
Een vordering tot medewerking aan een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20 Awb is geen besluitCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21 juli 1998, ECLI:NL:CBB:1998:ZF3595
De schriftelijke bevestiging van een mondelinge bevestiging van een toezichthouder aan een overtreder om een overtreding te beëindigen is geen besluit (artikel 5:20 Awb)Raad van State 22 augustus 1996, E03.96.0874/P01
Een geheimhoudingsplicht kan geen afbreuk doen aan de medewerkingsplicht aan een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20 AwbGerechtshof Den Haag 23 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3041

Artikel 5:20 Awb medewerking aan toezichthouder
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.