Artikel 5:20 Awb

  • Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 
  • Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Rechtspraak artikel 5:20 Awb (medewerking aan toezichthouder)

De medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb kan niet worden ingeroepen bij de uitvoering van wettelijke voorschriftenRaad van State 31 januari 2007, ECLI:NL:RVS:2007:AZ7426
De medewerking aan het verzoek van een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20 Awb is een inspanningsverplichting (geen resultaatverplichting)Raad van State 18 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:857
Uit het oogpunt van rechtszekerheid moeten hoge eisen worden gesteld aan de vordering tot het verlenen van medewerking van een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20 AwbRaad van State 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:378
Een vordering tot medewerking aan een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20 Awb is geen besluitCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21 juli 1998, ECLI:NL:CBB:1998:ZF3595
De schriftelijke bevestiging van een mondelinge bevestiging van een toezichthouder aan een overtreder om een overtreding te beëindigen is geen besluit (artikel 5:20 Awb)Raad van State 22 augustus 1996, E03.96.0874/P01
Een geheimhoudingsplicht kan geen afbreuk doen aan de medewerkingsplicht aan een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:20 AwbGerechtshof Den Haag 23 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3041

Artikel 5:20 Awb medewerking aan toezichthouder
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.