Artikel 3:12 Awb

 • Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van het ontwerp. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud.
 • Indien het een besluit van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan betreft, wordt de kennisgeving in ieder geval in de Staatscourant geplaatst, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
 • In de kennisgeving wordt vermeld:
  • a. waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen;
  • b. wie in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen naar voren te brengen;
  • c. op welke wijze dit kan geschieden;
  • d. indien toepassing is gegeven aan artikel 3:18, tweede lid: de termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen.

Rechtspraak artikel 3:12 Awb (publicatie ontwerpbesluit)

Kennisgeving in lokaal blad met beperkte verspreiding kan reden voor vernietiging (publicatie ontwerpbesluit ex artikel 3:12 Awb)Raad van State 1 november 1994, ECLI:NL:RVS:1994:AN4180
Dat een lokaal blad niet overal goed wordt bezorgd, ligt in de risicosfeer van de belanghebbende (publicatie ontwerpbesluit ex artikel 3:12 Awb)Raad van State 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7177
Bestuursorgaan is op grond van artikel 3:12 Awb niet verplicht belanghebbende persoonlijk in kennis te stellen van de terinzagelegging van het ontwerpbesluitRaad van State 25 april 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA3772
Kennisgeving via internet is geschikte wijze van kennisgeving van een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 3:12 Awb Raad van State 15 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX4675
Als een niet-elektronische wijze van kennisgeving is voorgeschreven (zie artikel 2:14 lid 2 Awb) en uitsluitend op elektronische wijze is kennisgegeven, dan kan dit gebrek niet met toepassing van artikel 6:22 Awb worden gepasseerd (artikel 3:12 Awb)Raad van State 31 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:539
Bij een besluit met gevolgen voor belanghebbenden in een andere gemeente of een ander land, moeten deze belanghebbenden op grond van artikel 3:12 Awb op de hoogte worden gesteldRaad van State 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:625
Bij kennisgeving van een ontwerpbestemmingsplan met gevolgen voor belanghebbenden in een andere gemeente hoeven deze belanghebbenden op grond van artikel 3:12 Awb niet op de hoogte worden gesteldRaad van State 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1421
Een kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12 Awb (publicatie ontwerpbesluit) moet voldoende informatie bevatten om te kunnen beoordelen of het wenselijk is om het ontwerpbesluit in te zien en naar aanleiding daarvan een zienswijze in te dienenRaad van State 23 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2386
Een foute kennisgeving die niet voldoet aan artikel 3:12 Awb (publicatie ontwerpbesluit), kan leiden tot vernietiging van het besluit Raad van State 20 april 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT4211

Artikel 3:12 Awb publicatie ontwerpbesluit

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.