Artikel 6:6 Awb

Het bezwaar of beroep kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien:

  • a. niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, of
  • b. het bezwaar- of beroepschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15,

mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.

Rechtspraak artikel 6:6 Awb (herstel verzuim bezwaar/beroep)

Als een belanghebbende niet op de juiste wijze in de gelegenheid wordt gesteld tot herstel als bedoeld in artikel 6:6 Awb (herstel verzuim bezwaar/beroep), dan moet niet-ontvankelijkheid achterwege blijvenRaad van State 16 maart 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT0579
Degene die tijdig een pro forma zienswijze (zonder inhoudelijke gronden) heeft ingediend, moet op grond van artikel 6:6 Awb (herstel verzuim zienswijze) in de gelegenheid worden gesteld om de gronden alsnog binnen twee weken in te dienenRaad van State 13 augustus 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD9953
Als in een (hoger) beroepschrift uitsluitend is verwezen naar een eerder ingediende zienswijze, bezwaar of beroepsgronden, dan zal diegene op grond van artikel 6:6 Awb (herstel verzuim beroep) in de gelegenheid moeten worden gesteld binnen een termijn van vier weken alsnog aan te geven waarom de beslissing van het bestuursorgaan of de rechter onjuist isRaad van State 6 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1789
Er is geen aanleiding om een belanghebbende ex artikel 6:6 Awb (herstel verzuim beroep) in de gelegenheid te stellen aan te geven waarom de beslissing van het bestuursorgaan of de rechter onjuist is, als in het beroepschrift bepaalde gronden wel van een toelichting zijn voorzien, maar voor de overige gronden uitsluitend is verwezen naar een eerder ingediende zienswijze, bezwaar of beroepsgrondenRaad van State 6 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1795
Als een gemachtigde aangeeft dat hij de op de zaak hebbende stukken nog niet heeft ontvangen, dan zullen de stukken alsnog ter beschikking moeten worden gesteld. Gebeurt dit niet, dan kan het bezwaar- of beroepschrift niet op grond van artikel 6:6 Awb (herstel verzuim bezwaar/beroep) niet-ontvankelijk worden verklaard.Centrale Raad van Beroep 1 september 1998, ECLI:NL:CRVB:1998:ZB7809
Artikel 6:6 Awb (herstel verzuim beroep) kan ook worden toegepast bij nadere gronden voor beroepRaad van State 27 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF1149
Als (tijdig) een bezwaarschrift per e-mail wordt ingediend terwijl niet kenbaar is gemaakt dat de elektronische weg openstaat en het bestuursorgaan dit bezwaarschrift niet kan of wil accepteren, dan moet de indiener van dit bezwaarschrift in de gelegenheid worden gesteld het bezwaarschrift alsnog schriftelijk in te dienen (herstel verzuim bezwaar ex artikel 6:6 Awb)Raad van State 29 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5972
Er is sprake van een verzuim als bedoeld in artikel 6:6 Awb (herstel verzuim bezwaar/beroep) indien om een machtiging wordt gevraagdRaad van State 17 mei 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AX2140
Bij een niet aangetekende verzending van een besluit of een ander rechtens van belang zijnd document moet het bestuursorgaan aannemelijk maken dat het stuk is verzonden. Daarvoor is minstens vereist dat het stuk is voorzien van de juiste adressering en een verzenddatum en dat er een deugdelijke verzendadministratie is (artikel 6:6 Awb)Raad van State 14 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:715

Artikel 6:6 Awb herstel verzuim bezwaar/beroep
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.