Artikel 5:30 Awb

  • Indien een meegevoerde en opgeslagen zaak niet binnen dertien weken nadat zij is meegevoerd, kan worden teruggegeven, kan het bestuursorgaan de zaak verkopen.
  • Het bestuursorgaan kan de zaak eerder verkopen, zodra de ingevolge artikel 5:25 verschuldigde kosten, vermeerderd met de voor de verkoop geraamde kosten, in verhouding tot de waarde van de zaak onevenredig hoog worden.
  • Verkoop vindt evenwel niet plaats binnen twee weken na de verstrekking van het afschrift van het proces-verbaal van meevoeren en opslaan, tenzij het gevaarlijke stoffen of eerder aan bederf onderhevige stoffen betreft.
  • Gedurende drie jaren na het tijdstip van verkoop heeft degene die op dat tijdstip eigenaar was, recht op de opbrengst van de zaak onder aftrek van de ingevolge artikel 5:25 verschuldigde kosten en de kosten van de verkoop. Na het verstrijken van deze termijn vervalt een batig saldo aan het bestuursorgaan.
  • Indien naar het oordeel van het bestuursorgaan verkoop niet mogelijk is, kan het de zaak om niet aan een derde in eigendom overdragen of laten vernietigen. Het eerste tot en met het derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 5:30 Awb (meegevoerde en opgeslagen zaak bestuursdwang)

Ongeacht of de rechthebbende bekend is of niet, kan het bestuursorgaan de meegevoerde en opgeslagen zaak om niet op grond van artikel 5:30 Awb (bestuursdwang) aan een derde in eigendom overdragen of (laten) vernietigenRaad van State 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3110
De kosten van bewaring en vernietiging door het bestuursorgaan ex artikel 5:30 Awb zijn onderdeel van de kosten van bestuursdwangRaad van State 10 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:202

Artikel 5:30 Awb meegevoerde en opgeslagen zaak bestuursdwang
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.