Artikel 8:13 Awb

  • De rechtbank kan een bij haar aanhangig gemaakte zaak ter verdere behandeling verwijzen naar de rechtbank waar een andere zaak aanhangig is gemaakt, indien naar haar oordeel behandeling van die zaken door één rechtbank gewenst is.
  • Een verzoek tot verwijzing kan worden gedaan tot de aanvang van het onderzoek ter zitting. 
  • Indien de rechtbank waarnaar een zaak is verwezen, instemt met de verwijzing, worden de op de zaak betrekking hebbende stukken aan haar ter beschikking gesteld. 
  • Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing indien beroep in eerste aanleg kan worden ingesteld bij een gerechtshof.

Rechtspraak artikel 8:13 Awb (doorverwijzing zaak)

De Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven kunnen de behandeling van een procedure waar zij zelf bij betrokken zijn niet naar een andere bestuursrechter verwijzen (doorverwijzing zaak ex artikel 8:13 Awb)Centrale Raad van Beroep 6 oktober 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BF8157

Artikel 8:13 Awb doorverwijzing zaak
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.