Artikel 4:5 Awb

 • Het bestuursorgaan kan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien:
  • a. de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of
  • b. de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15, of
  • c. de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking,
  mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen.
 • Indien de aanvraag of een van de daarbij behorende gegevens of bescheiden in een vreemde taal is gesteld en een vertaling daarvan voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk is, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag met een vertaling aan te vullen. 
 • Indien de aanvraag of een van de daarbij behorende gegevens of bescheiden omvangrijk of ingewikkeld is en een samenvatting voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk is, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag met een samenvatting aan te vullen. 
 • Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Rechtspraak artikel 4:5 Awb (buiten behandeling stellen aanvraag)

Buiten behandeling stellen aanvraag in andere dan in de in artikel 4:5 Awb genoemde gevallen is niet mogelijkRaad van State 7 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM7436
Al aanstonds blijkt dat de aanvraag niet voor inwilliging vatbaar is, dan kan de aanvraag niet op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling worden gesteldRaad van State 5 juli 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY0399
Een onvolledige aanvraag mag niet door het bestuursorgaan zelf in een conceptaanvraag worden omgezet (artikel 4:5 Awb)Raad van State 7 februari 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AN5011
Een onvolledige aanvraag is in beginsel een tijdige aanvraag (artikel 4:5 Awb)Raad van State 10 oktober 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA8128
Bij het standaard geven van een bepaalde termijn voor het aanvullen van de aanvraag op grond van artikel 4:5 Awb mag het bestuursorgaan hier niet zonder motivering van worden afgewekenCentrale Raad van Beroep 10 april 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW1401
Bij het niet concreet vermelden van de benodigde gegevens wordt niet voldaan aan artikel 4:5 Awb (buiten behandeling stellen aanvraag)Centrale Raad van Beroep 14 april 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1250
De hersteltermijn als bedoeld in artikel 4:5 Awb (buiten behandeling stellen aanvraag) moet zijn afgestemd op de aard en omvang van de gevraagde gegevensRaad van State 27 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3213 
Bij het niet (tijdig) aanleveren van een door het bestuursorgaan gevraagd stuk ex artikel 4:5 Awb kan de aanvraag worden afgewezen Raad van State 23 januari 2002,  ECLI:NL:RVS:2002:AD8980
Artikel 4:5 Awb (buiten behandeling stellen aanvraag) kan in de bezwaarprocedure worden toegepastCentrale Raad van Beroep 1 mei 1997, ECLI:NL:CRVB:1997:ZB6861
Een verzoek om een aanvraag omgevingsvergunning in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan is geen verzoek om aanvulling op grond van artikel 4:5 Awb (aanvraag buiten behandeling stellen)Raad van State 27 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2162
De wet (lees: Regeling omgevingsrecht) bevat geen verplichting op grond waarvan een aanvrager om een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) een zogenaamde ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ moet verstrekken en de aanvraag kan niet op grond van artikel 4:5 Awb buiten behandeling worden gelaten wegens het enkele ontbreken van deze ‘goede ruimtelijke onderbouwing’Raad van State 19 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3015 en ECLI:NL:RVS:2022:3022

Artikel 4:5 Awb buiten behandeling stellen aanvraag
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.