Artikel 7:12 Awb

  • De beslissing op het bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld. Daarbij wordt, indien ingevolge artikel 7:3 van het horen is afgezien, tevens aangegeven op welke grond dat is geschied. 
  • De beslissing wordt bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht. Betreft het een besluit dat niet tot een of meer belanghebbenden is gericht, dan wordt de beslissing tevens bekendgemaakt op dezelfde wijze als waarop dat besluit bekendgemaakt is, tenzij het bestreden besluit in stand wordt gelaten.
  • Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de beslissing wordt hiervan mededeling gedaan aan de belanghebbenden die in bezwaar of bij de voorbereiding van het bestreden besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. 
  • Bij de mededeling, bedoeld in het derde lid, is artikel 6:23 van overeenkomstige toepassing en wordt met het oog op de aanvang van de beroepstermijn zo duidelijk mogelijk aangegeven wanneer de bekendmaking van de beslissing overeenkomstig het tweede lid heeft plaatsgevonden.

Rechtspraak artikel 7:12 Awb (bekendmaking besluit op bezwaar)

De beslissing op bezwaar is reeds bekendgemaakt na toezending of uitreiking van de beslissing zelf. Het is niet nodig ook het advies en het verlag van de hoorzitting met de beslissing op bezwaar mee te sturen om te kunnen spreken van een bekendmaking als bedoeld in artikel 7:12 lid 2 Awb (bekendmaking besluit op bezwaar)Raad van State 29 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1386

 

Artikel 7:12 Awb bekendmaking besluit op bezwaar
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.