Artikel 7:4 Awb

  • Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen. 
  • Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week voor belanghebbenden ter inzage. 
  • Bij de oproeping voor het horen worden belanghebbenden gewezen op het eerste lid en wordt vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen. 
  • Belanghebbenden kunnen van deze stukken tegen vergoeding van ten hoogste de kosten afschriften verkrijgen. 
  • Voor zover de belanghebbenden daarmee instemmen, kan toepassing van het tweede lid achterwege worden gelaten. 
  • Het bestuursorgaan kan, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, toepassing van het tweede lid voorts achterwege laten, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Van de toepassing van deze bepaling wordt mededeling gedaan. 
  • Gewichtige redenen zijn in ieder geval niet aanwezig, voor zover ingevolge de Wet open overheid de verplichting bestaat een verzoek om informatie, vervat in deze stukken, in te willigen. 
  • Indien een gewichtige reden is gelegen in de vrees voor schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een belanghebbende, kan inzage van de desbetreffende stukken worden voorbehouden aan een gemachtigde die hetzij advocaat hetzij arts is.

Rechtspraak artikel 7:4 Awb (indiening en inzage stukken bezwaar)

Het is mogelijk om na de hoorzitting in bezwaar, maar voorafgaand aan de beslissing op bezwaar, nieuwe documenten over te leggen, een ander met inachtneming van de goede procesorde (indiening en inzage stukken bezwaar ex artikel 7:4 Awb)Raad van State 1 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9093
Het niet ter inzage leggen van de op de zaak betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 7:4 Awb hoeft niet altijd tot vernietiging te leidenRaad van State 13 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW8129
Interne adviezen van het bestuursorgaan (van interne of externe adviseurs) om de positie van het bestuursorgaan te bepalen vallen niet onder de op de zaak betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 7:4 Awb (indiening en inzage stukken bezwaar)Raad van State 5 november 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN7220

Artikel 7:4 Awb indiening en inzage stukken bezwaar

error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.