Artikel 4:8 Awb

  • Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien:
    • a. de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en 
    • b. die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt. 
  • Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken.

Rechtspraak artikel 4:8 Awb (horen niet-aanvrager)

Bij een omgevingsvergunning voor bouwen die binnen het bestemmingsplan past en om die reden niet kan worden geweigerd, hoeven de belanghebbenden (omwonenden) niet op grond van artikel 4:8 Awb (horen niet-aanvrager) te worden gehoordRaad van State 1 augustus 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA6771
Het ten onrechte niet horen van een belanghebbende als bedoeld in artikel 4:8 Awb kan doorgaans worden hersteld in de bezwaarfaseRaad van State 3 december 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AN9239

Artikel 4:8 Awb horen niet-aanvrager
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.