Artikel 8:81 Awb

  • Indien tegen een besluit bij de bestuursrechter beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de bestuursrechter die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
  • Indien bij de bestuursrechter beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door een partij in de hoofdzaak. 
  • Indien voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door de indiener van het bezwaarschrift, onderscheidenlijk door de indiener van het beroepschrift of door de belanghebbende die geen recht heeft tot het instellen van administratief beroep. 
  • De artikelen 6:4, derde lid6:56:66:146:156:176:19 en 6:21 zijn van overeenkomstige toepassing. De indiener van het verzoekschrift die bezwaar heeft gemaakt dan wel beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het bezwaar- of beroepschrift over. 
  • Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld en op dit bezwaar of beroep wordt beslist voordat de zitting heeft plaatsgevonden, wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld beroep bij de bestuursrechter in te stellen. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt gelijkgesteld met een verzoek dat wordt gedaan hangende het beroep bij de bestuursrechter.

Rechtspraak artikel 8:81 Awb (voorlopige voorziening)

Intrekking van het bezwaar of het beroep tijdens een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb leidt in beginsel tot wegvallen van processuele connexiteitCentrale Raad van Beroep 11 maart 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4734
Bij een voorlopige voorziening tegen een besluit dat een ander besluit is dan waarop de hoofdzaak op ziet, is geen sprake van materieel connexiteit (artikel 8:81 Awb)Centrale Raad van Beroep 15 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:55
Tot aan de sluiting van het onderzoek ter zitting in de voorlopige voorzieningprocedure als bedoeld in artikel 8:81 Awb kan alsnog een bezwaar- of beroepschrift in de hoofdzaak worden ingediendRaad van State 22 augustus 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD3576
Een herhaald verzoek om een vovo als bedoeld in artikel 8:81 Awb kan uitsluitend effect hebben indien sprake is van significante wijzigingen in de relevante feiten en omstandigheden of feiten die de eerste voorzieningenrechter niet bij zijn/haar beslissing had kunnen betrekken, of bij ernstige fouten in de eerste uitspraakCentrale Raad van Beroep 2 februari 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BP3512
Een financieel belang alleen vormt geen reden om een verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb toe te wijzen, tenzij sprake is van een financiële noodsituatie of de continuïteit van het bedrijf wordt bedreigdCentrale Raad van Beroep 24 september 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BX8466
Een verzoek om voorlopige voorziening om enkel en alleen de behandeling van de hoofdzaak te versnellen is niet toegestaan (artikel 8:81 Awb)Centrale Raad van Beroep 2 december 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AO0764
Transformatie van een verzoek om voorlopige voorziening van hoger beroep naar beroep is op grond van artikel 8:81 Awb mogelijkRechtbank Utrecht 11 februari 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BH3075

Artikel 8:81 Awb voorlopige voorziening
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.