Artikel 6:19 Awb

  • Het bezwaar of beroep heeft van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben.
  • Het eerste lid geldt ook indien het bezwaar is gemaakt of het beroep is ingesteld nadat het bestuursorgaan het bestreden besluit heeft ingetrokken, gewijzigd of vervangen.
  • Het bestuursorgaan stelt het nieuwe besluit onverwijld ter beschikking aan het orgaan waarbij het beroep aanhangig is.
  • Indien een ander orgaan een bezwaar- of beroepschrift tegen het nieuwe besluit ontvangt, zendt het dit met toepassing van artikel 6:15, eerste en tweede lid, door.
  • De bestuursrechter kan het beroep tegen het nieuwe besluit echter verwijzen naar een ander orgaan, indien behandeling door dit orgaan gewenst is.
  • Intrekking of vervanging van het bestreden besluit staat niet in de weg aan vernietiging van dat besluit indien de indiener van het bezwaar- of beroepschrift daarbij belang heeft.

Rechtspraak artikel 6:19 Awb (nader besluit)

Artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) is van openbare orde, de rechter moet ambtshalve aan dit artikel toetsenRaad van State 5 juli 1999, H01.97.1598
Van voldoende samenhang in de zin artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) is sprake in het latere besluit ten opzichte van het eerste besluit een nadere standpuntbepaling behelstCentrale Raad van Beroep 9 december 1996, ECLI:NL:CRVB:1996:ZB6527
Bij een wijziging van ondergeschikte aard van een omgevingsvergunning is artikel 6:19 Awb (nader besluit) van toepassingRaad van State 15 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2214
Van voldoende samenhang in de zin van artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) is sprake indien een fundamenteel formeel gebrek noopt tot het nemen een nieuw besluitRaad van State 8 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7109
Artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) is van toepassing bij een nader besluit hangende de bezwaarschriftenprocedureRaad van State 2 juli 2003,
ECLI:NL:RVS:2003:AH9000
Artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) kan niet worden toegepast om een ingesteld beroep tegen een besluit van het ene bestuursorgaan tevens aan te merken als een beroep tegen een besluit van een ander bestuursorgaanRaad van State 22 oktober 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AM2384
Artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) is niet van toepassing als een door een onbevoegd orgaan genomen besluit alsnog door het bevoegde orgaan wordt bekrachtigdRaad van State 5 juli 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN6097
Als een belanghebbende – anders dan degene die beroep heeft ingesteld of die op grond van artikel 8:26 Awb als partij tot de procedure is toegelaten – tegen het nieuwe besluit rechtsmiddelen wil aantekenen, dan moet deze zelf rechtsmiddelen tegen het nieuwe besluit aanwenden (artikel 6:19 Awb)Raad van State 19 april 2001,
ECLI:NL:RVS:2001:AB1858
Een 6:19 Awb besluit/plan hoeft – in het geval het oorspronkelijke besluit/plan met afdeling 3.4 Awb (uitgebreide procedure) is voorbereid – niet opnieuw met toepassing van afdeling 3.4 Awb worden voorbereid, mits de aanpassingen naar aard en omvang niet zo groot zijn dat een wezenlijk ander plan leidt of als dit besluit wijzigingen van ondergeschikte aard plan Raad van State 30 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:3496
Artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) is van toepassing bij een nieuw besluit dat ter uitvoering van een in een tussenuitspraak opgenomen opdracht is genomenRaad van State 3 augustus 2011,
ECLI:NL:RVS:2011:BR3989
Er is sprake van een beroep van rechtswege van een belanghebbende in hoger beroep indien de nieuwe beslissing (op bezwaar) niet volledig de belanghebbende tegemoet komt (artikel 6:19 Awb)Raad van State 13 juli 2000,
ECLI:NL:RVS:2000:AA6723
Als een besluit ter uitvoering van een uitspraak in eerste aanleg geheel aan de bezwaren van de belanghebbende tegemoet komt, dan kan artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) alleen van toepassing zijn als worden uitgegaan van een fictief beroep van het bestuursorgaan tegen zijn eigen besluit Raad van State 24 december 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF2460
Artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) is van toepassing indien een derde hoger beroep heeft ingesteld tegen een uitspraak in eerste aanleg en daarna een nader besluit besluit wordt genomen Raad van State 9 augustus 2006,
ECLI:NL:RVS:2006:AY5919
Artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) is van toepassing op belanghebbenden die in eerste aanleg partij waren, maar die zelf geen hoger beroep hebben ingesteld, voor zover een nieuw 6:19 besluit wordt genomen dat niet geheel aan hun belangen tegemoet komtRaad van State 9 augustus 2006,
ECLI:NL:RVS:2006:AY5919
Als het nadere besluit door de hoger beroepsrechter kan worden getoetst, dan kan dit besluit op grond van artikel 6:19 Awb (van rechtswege bezwaar/beroep) niet eerst aan de eerste aanlegrechter worden voorgelegdRaad van state 12 december 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD7859
Als het nadere besluit als bedoeld in artikel 6:19 Awb ziet op de intrekking van het aangevallen besluit, dan bestaat er nog een belang bij de beoordeling van het besluit als de belanghebbende belang heeft bij de beoordeling van rechtmatigheid van dat besluit, bijvoorbeeld in geval van een aanspraak op een schadevergoeding (griffierecht en verletkosten zijn hiervoor evenwel onvoldoende)Raad van State 30 maart 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT2810
Een mer-beoordelingsbesluit is niet zelfstandig vatbaar voor beroep en kan dus niet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 6:19 Awb (nader besluit)Raad van State 9 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2159
Een beslissing op een gewijzigde, aangevulde aanvraag omgevingsvergunning – die ten opzichte van de eerdere aanvraag een nieuwe activiteit omvat – kan niet worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 6:19 Awb (nader besluit)Raad van State 13 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1039

Artikel 6:19 Awb nader besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.