Artikel 5:35 Awb

In afwijking van artikel 4:104 verjaart de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom door verloop van een jaar na de dag waarop zij is verbeurd.

Rechtspraak artikel 5:35 Awb (verjaring last onder dwangsom)

Als niet tijdig tot stuiting of verlenging van de verjaringstermijn van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:35 Awb is overgegaan, is het bestuursorgaan na verjaring niet langer bevoegd een invorderingsbesluit te nemen of dwangmiddelen in te zetten om tot inning van de geldschuld over te gaanRaad van State 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:653
Betaling van de geldschuld waarvan de invorderingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 5:35 Awb is verjaard, betekent niet dat deze betaling onverschuldigd is betaaldRaad van State 11 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1189
Indien de last onder dwangsom ziet op het staken van een voortdurende overtreding, dan is de dwangsom van rechtswege verbeurd op het moment dat de begunstigingstermijn ongebruikt is verstreken (de feitelijke constatering dat niet aan de last wordt voldaan is in dat geval niet relevant, verjaring last onder dwangsom ex artikel 5:35 Awb)Raad van State 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:653
Een geschrift waaruit niet blijkt dat het ziet op een aanmaning tot stuiting van de verjaringstermijn van de last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:35 Awb, stuit de verjaringstermijn nietRaad van State 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2301
Een aanmaning die is verstuurd voorafgaand aan het nemen van een invorderingsbesluit stuit de verjaringstermijn van een verbeurde dwangsom als bedoeld in artikel 5:35 Awb nietRaad van State 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2016
De verjaringstermijn van een verbeurde dwangsom als bedoeld in artikel 5:35 Awb kan middels verschillende aanmaningen meerdere malen worden gestuitRaad van State 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667
De betaling van een dwangsom na verjaring van de invorderingsbevoegdheid is onverschuldigd betaald (artikel 5:35 Awb)Raad van State 10 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:273

Artikel 5:35 Awb verjaring last onder dwangsom
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.