Artikel 3:19 Awb

  • 1 Indien er sprake is van besluiten die nodig zijn om een bepaalde activiteit te mogen verrichten of besluiten die strekken tot het vaststellen van een financiële aanspraak met het oog op die activiteit, bevordert het bestuursorgaan dat een aanvrager in kennis wordt gesteld van andere op aanvraag te nemen besluiten waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit.
  • 2 Bij de kennisgeving wordt per besluit in ieder geval vermeld:
    • a. naam en adres van het bestuursorgaan, bevoegd tot het nemen van het besluit;
    • b. krachtens welk wettelijk voorschrift het besluit wordt genomen.

Rechtspraak artikel 3:19 Awb

Artikel 3:19 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.