Artikel 3:15 Awb

  • Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.
  • Bij wettelijk voorschrift of door het bestuursorgaan kan worden bepaald dat ook aan anderen de gelegenheid moet worden geboden hun zienswijze naar voren te brengen.
  • Indien het een besluit op aanvraag betreft, stelt het bestuursorgaan de aanvrager zo nodig in de gelegenheid te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.
  • Indien het een besluit tot wijziging of intrekking van een besluit betreft, stelt het bestuursorgaan degene tot wie het te wijzigen of in te trekken besluit is gericht zo nodig in de gelegenheid te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.

Rechtspraak artikel 3:15 Awb (zienswijze belanghebbenden uov)

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (uov) van afdeling 3.4 Awb voorziet niet in het horen van of het geven van een nadere mondelinge toelichting op een door een persoon ingediende zienswijze (artikel 3:15 Awb)Raad van State 13 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR1439
De woorden ‘zo nodig’ in artikel 3:15 lid 3 Awb (zienswijze belanghebbenden uov) betekenen niet dat het bestuursorgaan vrij is naar believen al of niet toepassing te geven aan deze bepaling. Met de bedoelde zinsnede wordt slechts aangegeven dat er gevallen kunnen zijn waarin toepassing duidelijk niet nodig isRaad van State 30 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:943

Artikel 3:15 Awb zienswijze belanghebbenden uov
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.