Artikel 3:42 Awb

  • De bekendmaking van besluiten van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in de Staatscourant, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
  • De bekendmaking van besluiten van een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Elektronische bekendmaking vindt uitsluitend plaats in een van overheidswege uitgegeven blad, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
  • Indien alleen van de zakelijke inhoud wordt kennisgegeven, wordt het besluit tegelijkertijd ter inzage gelegd. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer het besluit ter inzage ligt.

Rechtspraak artikel 3:42 Awb (algemene bekendmaking besluit)

Melding van het besluit via de gemeentelijke website kan niet gelijk worden gesteld met bekendmaking via de elektronische uitgave van het ‘Gemeenteblad’ via www.overheid.nl. Alsdan is geen sprake van een rechtsgeldige algemene bekendmaking als bedoeld in artikel 3:42 Awb (algemene bekendmaking besluit)Raad van State 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:646

Artikel 3:42 Awb algemene bekendmaking besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.