Artikel 5:32a Awb

  • De last onder dwangsom omschrijft de te nemen herstelmaatregelen.
  • Bij een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtreding, wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

Rechtspraak artikel 5:32a Awb (inhoud last onder dwangsom)

De omschrijving van de last onder de dwangsom moet op grond van artikel 5:32a Awb zo nauwkeurig zijn dat de overtreder weet wat gedaan of nagelaten moet worden om het verbeuren van de last te voorkomen Raad van State 11 augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ6624
Wanneer uit de last onder dwangsom niet kan worden afgeleid wat moet worden gedaan of worden nagelaten om het verbeuren van de last te voorkomen, is de last in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel (inhoud last onder dwangsom ex artikel 5:32a Awb)Raad van State 9 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7132
De last onder dwangsom mag niet verder strekken dan het doel van de last (het beëindigen van de overtreding) (inhoud last onder dwangsom ex artikel 5:32a Awb)Raad van State 20 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3059
Een handhavingsbesluit moet in beginsel zijn gericht op het volledig opheffen van de overtreding (inhoud last onder dwangsom ex artikel 5:32a Awb)Raad van State 10 april 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1254
In een last onder dwangsom moet de overtreder een keuze worden gelaten wat betreft de middelen die hij wenst toe te passen om de overtreding te beëindigen (artikel 5:32a Awb)Raad van State 20 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI1247
Het vermelden van vervangende overtreden wettelijke voorschriften in een last onder dwangsom is niet toegestaan (artikel 5:32a Awb)Raad van State 7 juni 2001,
ECLI:NL:RVS:2001:AL2346
De begunstigingstermijn in een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32a lid 2 Awb is niet bedoeld om de overtreder in de gelegenheid te stellen de uitkomst van een rechterlijke (beroeps)procedure af te wachtenRaad van State 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2797
Bij het stellen van de begunstigingstermijn in de last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32a lid 2 Awb is slechts van belang of binnen die termijn aan de last kan worden voldaan en niet of de overtreder dat op een vanuit bedrijfseconomisch opzicht zo gunstig mogelijke wijze kan doenRaad van State 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179
De vraag of het bestuursorgaan hangende een gerechtelijke procedure de begunstigingstermijn van een last onder dwangsom ex artikel 5:32a lid 2 Awb mag verlengen tot na afloop van de procedure, hangt af van de aard van de overtreding en de bij het besluit betrokken belangenRaad van State 26 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2860
Als een last onder dwangsom per post wordt bekendgemaakt moet bij de lengte van de begunstigingstermijn als bedoeld in artikel 5:32a lid 2 Awb rekening worden gehouden met het feit dat het besluit direct in werking treedtRaad van State 24 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2305
Bij een last onder dwangsom gericht op het voorkomen van een herhaling van een overtreding hoeft geen begunstigingstermijn als bedoeld in artikel 5:32a Awb te worden gesteldRaad van State 9 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3776
De begunstigingstermijn in een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32a Awb mag niet zo lang zijn dat in feite sprake is van een gedoogtoestemming (voor een bepaalde termijn)Raad van State 30 mei 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA5983
De begunstigingstermijn in een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32a Awb geldt in hele dagen, beginnend op de eerste hele dag na de dag waarop een gebeurtenis (waarvan de aanvang van de termijn is verbonden) heeft plaatsgevondenRaad van State 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3388
Derdebelanghebbenden bij een last onder dwangsom zijn belanghebbende bij het besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn als bedoeld in artikel 5:32a AwbRaad van State 29 januari 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN0937
Een verlenging van de begunstigingstermijn van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32a Awb voor onbepaalde tijd moet worden aangemerkt als een intrekking van de lastRaad van State 5 februari 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AN5102
Een verstreken begunstigingstermijn van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32a Awb kan niet meer worden verlengdRaad van State 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1340
Een voorzieningenrechter kan middels een voorlopige voorziening met terugwerkende kracht bewerkstelligen dat dat in de periode tussen het einde van de begunstigingstermijn en de uitspraak niet aan de last onder dwangsom hoeft te worden voldaan (artikel 5:32a Awb)Raad van State 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3803
Het is mogelijk na het verstrijken van de begunstigingstermijn van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32a Awb een nieuwe begunstigingstermijn te gevenRaad van State 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2965
Indien de verbeurte van een last onder dwangsom is bepaald per tijdseenheid waarin de overtreding voortduurt en er wordt binnen die tijd een nieuwe begunstigingstermijn als bedoeld in artikel 5:32a Awb gegeven, dan zijn er geen dwangsommen verbeurdRaad van State 6 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1829
Een eenmaal verstreken begunstigingstermijn ex artikel 5:32a Awb kan worden verlengd als (i) het verzoek voorafgaand aan het verstrijken van de termijn is ingediend en (ii) het de verzoeker niet kan worden aangerekend dat het bevoegd gezag niet vóór het verstrijken van de begunstigingstermijn op dit verzoek heeft beslistRaad van State 17 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:326

Artikel 5:32a Awb inhoud last onder dwangsom
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.