Artikel 5:18 Awb

  • Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen.
  • Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen.
  • De toezichthouder neemt op verzoek van de belanghebbende indien mogelijk een tweede monster, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.
  • Indien het onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.
  • De genomen monsters worden voor zover mogelijk teruggegeven.
  • De belanghebbende wordt op zijn verzoek zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de resultaten van het onderzoek, de opneming of de monsterneming.

Rechtspraak artikel 5:18 Awb (nemen monster dier)

Indien noodzakelijk en proportioneel, kan de bevoegdheid tot het nemen van een monster van een dier ex artikel 5:18 Awb tevens zien op het (laten) slachten van het dierCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 24 juni 2003, ECLI:NL:CBB:2003:AI0088

Artikel 5:18 Awb nemen monster dier
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.