Artikel 7:2 Awb

  • Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord. 
  • Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte alsmede de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht.

Rechtspraak artikel 7:2 Awb (horen bezwaar)

Telefonisch horen in bezwaar is op grond van artikel 7:2 Awb mogelijk als de belanghebbende daarmee instemtRaad van State 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:458
Als verschillende personen en partijen bij het horen in bezwaar zijn betrokken is het gelet op het belang van een overzichtelijke en zorgvuldig verloop van het horen gerechtvaardigd om af te zien van telefonisch horen (artikel 7:2 Awb)Raad van State 25 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:917
Een verzoek tot telefonisch horen in bezwaar als bedoeld in artikel 7:2 Awb kan door het bestuursorgaan worden afgewezen als het niet beschikt over de technische middelen om telefonisch horen mogelijk te makenRaad van State 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1531
Een belanghebbende uitsluitend in de gelegenheid stellen een schriftelijke toelichting op zijn bezwaar te geven is in strijd met artikel 7:2 Awb, als deze belanghebbende niet heeft aangegeven niet te willen gehoordCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 22 april 2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ9960
Het is in strijd met artikel 7:2 Awb om een hoorzitting in bezwaar niet uit te stellen wanneer een belanghebbende (of zijn/haar gemachtigde) meteen na de uitnodiging hiervoor gemotiveerd heeft aangegeven dat hij/zij op de genoemde datum niet beschikbaar isRaad van State 25 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:917
De termijn voor het versturen van een uitnodiging voor een hoorzitting in bezwaar moet in ieder geval langer dan tien dagen voor deze zitting zijn (artikel 7:2 Awb)Raad van State 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3128
Toepassing van artikel 6:22 Awb (passeren gebrek) bij schending van de hoorplicht in bezwaar als bedoeld in artikel 7:2 Awb is mogelijk als een belanghebbende in beroep of op een ander moment in de procedure voldoende in de gelegenheid is gesteld zijn/haar bezwaar naar voren te brengenRaad van State 15 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2244
Wanneer een nieuwe beslissing op bezwaar (na vernietiging door de rechter) is gebaseerd op gegevens, feiten en omstandigheden die reeds bekend waren tijdens de hoorzitting voorafgaand aan de vernietiging, dan hoeft er in beginsel niet opnieuw te worden gehoord ex artikel 7:2 AwbRaad van State 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2745
Bij nieuwe feiten en omstandigheden die van aanmerkelijk belang zijn voor de beslissing op bezwaar, kan niet worden volstaan met een schriftelijke ronde en zal op grond van artikel 7:2 Awb opnieuw moeten worden gehoord Raad van State 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1261

Artikel 7:2 Awb horen bezwaar
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.