Artikel 6:11 Awb

Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 

Rechtspraak artikel 6:11 Awb (verschoonbare termijnoverschrijding)

Termijnoverschrijding wegens het te laat bekend worden met het besluit als het gevolg van vakantie is niet verschoonbaar in de zin van artikel 6:11 AwbHoge Raad 3 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA2635
Iemand die als gevolg van ziekte niet in staat is om zelf tijdig tegen een besluit te ageren, moet in beginsel een ander inschakelen om zijn/haar belangen te vertegenwoordigen. Een uitzondering hierop is slechts in bijzondere gevallen mogelijk om van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 Awb te kunnen sprekenRaad van State 20 januari 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BK9906
Het niet lezen/ontvangen van een plaatselijke krant of een huis-aan-huis-blad is geen reden voor een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 AwbRaad van State 31 oktober 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AN5277
Als wel mededeling wordt gedaan van een aanvraag om een omgevingsvergunning, maar niet van de (daaropvolgende) verlening ervan, dan is in beginsel geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 AwbRaad van State 28 december 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN6287
Bij het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule bij een besluit is in beginsel sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 Awb, als een belanghebbende daarop een beroep doet en als hij aangeeft dat de termijnoverschrijding daarvan het gevolg is. Dit is anders als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende wist dat hij/zij binnen een bepaalde termijn bezwaar moest maken. Indien de belanghebbende al voor de afloop van de termijn werd bijgestaan door een professionele rechtshulpverlener, dan is – gelet op de vereiste kennis van deze verlener en het feit dat zijn/haar kennis in dit verband aan de belanghebbende kan worden toegerekend – in beginsel geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 AwbRaad van State 21 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT2131
Bij opgewekt vertrouwen kan sprake zijn van een verschoonbare termijnoverschrijding als bedoeld in artikel 6:11 AwbRaad van State 19 januari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS3173
Een belanghebbende, niet zijnde de aanvrager, die met het nemen van een besluit niet bekend was en ook redelijkerwijs niet bekend kon zijn, is in ieder geval niet verwijtbaar te laat met het maken van bezwaar of instellen van beroep als hij dat doet binnen twee weken nadat hij te weten is gekomen dat een besluit is genomen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan ook een later gemaakt bezwaar of ingesteld beroep als niet verwijtbaar te laat worden aangemerkt (artikel 6:11 Awb)Raad van State 26 april 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1239
Als het bestuursorgaan ondanks het feit dat niet tijdig bezwaar is gemaakt toch een inhoudelijk besluit neemt en de belanghebbende tot wie de beslissing op bezwaar is gericht daarna beroep instelt tegen dat besluit, vergt zijn rechtszekerheid dat hem niet door de bestuursrechter, ambtshalve of op initiatief van het bestuursorgaan, wordt tegengeworpen dat het bezwaar niet tijdig was (artikel 6:11 Awb)College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 juli 2023, ECLI:NL:CBB:2023:343

Artikel 6:11 Awb verschoonbare termijnoverschrijding
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.