Artikel 1:1 Awb

 • Onder bestuursorgaan wordt verstaan:
  • a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 
  • b. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 
 • De volgende organen, personen en colleges worden niet als bestuursorgaan aangemerkt:
  • a. de wetgevende macht; 
  • b. de kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal; 
  • c. onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast, alsmede de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden; 
  • d. de Raad van State en zijn afdelingen; 
  • e. de Algemene Rekenkamer; 
  • f. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman, en ombudsmannen en ombudscommissies als bedoeld in artikel 9:17, onderdeel b;
  • g. de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen, de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, de besturen van de in onderdeel c bedoelde organen alsmede de voorzitters van die besturen, alsmede de commissies uit het midden van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen; 
  • h. de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en haar afdelingen, bedoeld in artikel 97 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;
  • i. de toetsingscommissie inzet bevoegdheden, bedoeld in artikel 32 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.
 • Een ingevolge het tweede lid uitgezonderd orgaan, persoon of college wordt wel als bestuursorgaan aangemerkt voor zover het orgaan, de persoon of het college besluiten neemt of handelingen verricht ten aanzien van een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden, met uitzondering van een voor het leven benoemde ambtenaar werkzaam bij de Raad van State en zijn afdelingen en de Algemene Rekenkamer. 
 • De vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een bestuursorgaan treffen de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort.

Rechtspraak artikel 1:1 Awb (bestuursorgaan)

Bezwaarschriftencommissie is een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 Awb, zowel a-orgaan als b-orgaanRaad van State 19 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF6023
Organen van niet met openbaar gezag bekleed overheidsstichting kunnen b-orgaan (bestuursorgaan) zijn als bedoeld in artikel 1:1 AwbRaad van State 3 oktober 1996, ECLI:NL:RVS:1996:AA6767
Deurwaarder is geen bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 AwbRaad van State 8 augustus 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AB3332
Bekleed zijn met enig openbaar gezag wordt aangenomen wanneer sprake is van een op de wet steunende bevoegdheid de rechtspositie van de bestuurde eenzijdig te bepalen (bestuursorgaan ex artikel 1:1 Awb)Raad van State 1 november 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ1288
Openbaar gezag kan in beginsel slechts bij wettelijk voorschrift worden toegekend. Ontbreekt dit, dan is een orgaan van een privaatrechtelijke rechtspersoon in beginsel geen bestuursorgaan. Een uitzondering is mogelijk indien sprake is van een voldoende inhoudelijke en financieel band tussen (een orgaan van) een privaatrechtelijke rechtspersoon en een of meer bestuursorganen als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 onder a AwbRaad van State 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379
College van beroep voor examens aan een openbare universiteit is een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 AwbRaad van State 18 december 1997, ECLI:NL:RVS:1997:ZF3098
Hof van discipline advocatuur is geen bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 AwbRaad van State 13 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ4290
Raad van tucht voor registeraccoutants en Accountants-Administratieconsulenten is geen bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 AwbCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19 december 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AZ5790
Artikel 1:1 Awb bestuursorgaan
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.