Artikel 10:3 Awb

  • Een bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet.
  • Mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid:
    • a. tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;
    • b. tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet; 
    • c. tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan.
  • Mandaat tot het beslissen op een bezwaarschrift of op een verzoek als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid, wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.
  • Indien artikel 5:53 van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet verleend aan degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt.

Rechtspraak artikel 10:3 Awb (bevoegdheid en aard mandaat)

Om werking te kunnen hebben moet een mandaatbesluit conform artikel 3:42 Awb worden gepubliceerd (bevoegdheid en aard mandaat ex artikel 10:3 Awb)Hoge Raad 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:550
In een mandaatbesluit moeten duidelijke criteria worden opgenomen, op basis waarvan kan worden bepaald voor welke categorieën besluiten mandaat is verleend (artikel 10:3 Awb)Raad van State 3 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:145
Mandaat tot het stellen van beleidsregels is op grond van artikel 10:3 Awb onder bepaalde omstandigheden mogelijkCentrale Raad van Beroep 8 september 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3084
De bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan kan op grond van artikel 10:3 Awb niet van de gemeenteraad naar het College van burgemeester en wethouders worden gemandateerdRaad van State 15 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF8949
Het nemen van een positief goedkeuringsbesluit kan op grond van artikel 10:3 Awb worden gemandateerd Raad van State 5 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3965
Mandaat tot het nemen van een besluit op bezwaar kan op grond van artikel 10:3 Awb uitsluitend plaatsvinden aan een ander dan degene die het besluit in primo heeft genomenRaad van State 20 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR2322
Mandaat tot het nemen van een besluit op bezwaar kan op grond van artikel 10:3 Awb niet worden verleen aan een niet-ondergeschikteCentrale Raad van Beroep 19 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4473
Indien de boeteoplegger en de opsteller van het boeterapport onder dezelfde functienaam bij dezelfde afdeling werkzaam zijn, dan is geen sprake van strijd met artikel 10:3 lid 4 AwbCentrale Raad van Beroep 19 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2806

Artikel 10:3 Awb bevoegdheid en aard mandaat
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.