Artikel 7:1a Awb

  • In het bezwaarschrift kan de indiener het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter, zulks in afwijking van artikel 7:1.
  • Het bestuursorgaan wijst het verzoek in ieder geval af, indien tegen het besluit een ander bezwaarschrift is ingediend waarin eenzelfde verzoek ontbreekt, tenzij dat andere bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is.
  • Het bestuursorgaan kan instemmen met het verzoek indien de zaak daarvoor geschikt is.
  • Het bestuursorgaan beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek. Een beslissing tot instemming wordt genomen zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen nieuwe bezwaarschriften zullen worden ingediend. De artikelen 4:7 en 4:8zijn niet van toepassing.
  • Indien het bestuursorgaan instemt met het verzoek zendt het het bezwaarschrift, onder vermelding van de datum van ontvangst, onverwijld door aan de bevoegde rechter.
  • Een na de instemming ontvangen bezwaarschrift wordt eveneens onverwijld doorgezonden aan de bevoegde rechter. Indien dit bezwaarschrift geen verzoek als bedoeld in het eerste lid bevat, wordt, in afwijking van artikel 8:41, eerste lid, geen griffierecht geheven.

Rechtspraak artikel 7:1a Awb (rechtstreeks beroep)

Het bestuursorgaan of de rechter kunnen geen verzoek doen tot het overslaan van de bezwaarfase ex artikel 7:1a Awb (rechtstreeks beroep)Raad van State 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:302

Artikel 7:1a Awb rechtstreeks beroep
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.