Artikel 5:25 Awb

  • De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.
  • De last vermeldt in hoeverre de kosten van bestuursdwang ten laste van de overtreder zullen worden gebracht.
  • Tot de kosten van bestuursdwang behoren de kosten van voorbereiding van bestuursdwang, voor zover deze zijn gemaakt na het verstrijken van de termijn waarbinnen de last had moeten worden uitgevoerd.
  • De kosten van voorbereiding van bestuursdwang zijn ook verschuldigd, voor zover als gevolg van het alsnog uitvoeren van de last geen bestuursdwang is toegepast.
  • Tot de kosten van bestuursdwang behoren tevens de kosten van vergoeding van schade ingevolge artikel 5:27, zesde lid.
  • Het bestuursorgaan stelt de hoogte van de verschuldigde kosten vast binnen vijf jaar nadat de bestuursdwang is toegepast

Rechtspraak artikel 5:25 Awb (kosten last onder bestuursdwang)

Zijn er bij een last onder bestuursdwang meerdere overtreders, dan zijn deze elk hoofdelijk aansprakelijk (kosten bestuursdwang ex artikel 5:25 Awb)Raad van State 24 maart 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO6056
Bij het verhalen van de kosten bij bestuursdwang ex artikel 5:25 Awb is niet van belang of de overtreder het in zijn/haar macht heeft om aan de aanschrijving te voldoenRaad van State 13 augustus 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD9935
De kosten voor bestuursdwang kunnen op grond van artikel 5:25 Awb niet (geheel) worden verhaald als het bestuursorgaan niet voor de minst bezwarende wijze uitvoering aan de last heeft gegevenCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 9 oktober 2017,
ECLI:NL:CBB:2017:396
De kosten voor bestuursdwang kunnen op grond van artikel 5:25 Awb niet (geheel) worden verhaald als het bestuursorgaan een te korte begunstigingstermijn heeft gegevenRaad van State 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2804
Het achterwege laten van kostenverhaal bij een last onder bestuursdwang door het bestuursorgaan is onder zeer bijzondere omstandigheden mogelijk (kosten bestuursdwang ex artikel 5:25 Awb)Raad van State 23 augustus 1983, ECLI:NL:RVS:1983:AM7259 
Het is aan de overtreder om aannemelijk te maken dat er bijzondere omstandigheden zijn die maken dat de kosten voor het toepassen van bestuursdwang redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn/rekening moeten komen (kostenl bestuursdwang ex artikel 5:25 Awb)Raad van State 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1062
De financiële draagkracht van een overtreder van een last onder bestuursdwang is in beginsel geen bijzondere omstandigheid om van kostenverhaal ex artikel 5:25 Awb af te zienRaad van State 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3416
IIndien een persoon bij een last onder bestuursdwang (met aanzegging van kostenverhaal) succesvol kan betogen dat niet hij/zij maar een ander de daadwerkelijke overtreder is, dan kan de last niet in stand blijven en kunnen de kosten niet op hem/haar worden verhaald (kosten bestuursdwang ex artikel 5:25 Awb)Raad van State 21 december 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BC1387
Voorafgaand aan het nemen van een kostenbeschikking inzake een last onder bestuursdwang ex artikel 5:25 Awb moet de belanghebbende worden gehoordRaad van State 12 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2956

Artikel 5:25 Awb kosten last onder bestuursdwang
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.