Artikel 8:2 Awb

  • Met een besluit wordt gelijkgesteld:
    • a. een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden belanghebbende zijn,
    • b. een andere publiekrechtelijke handeling van de Sociaal-Economische Raad.
  • Met een besluit wordt gelijkgesteld de schriftelijke beslissing, inhoudende de weigering van de goedkeuring van:
    • a. een besluit, inhoudende een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel of de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel,
    • b. een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling.

Rechtspraak artikel 8:2 Awb

Artikel 8:2 Awb gelijkstelling besluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.