Artikel 5:24 Awb

  • De last onder bestuursdwang omschrijft de te nemen herstelmaatregelen.
  • De last onder bestuursdwang vermeldt de termijn waarbinnen zij moet worden uitgevoerd.
  • De last onder bestuursdwang wordt bekendgemaakt aan de overtreder, aan de rechthebbenden op het gebruik van de zaak waarop de last betrekking heeft en aan de aanvrager.

Rechtspraak

(lid 1) Omschrijving herstelmaatregelen
De omschrijving van een last onder bestuursdwang moet zodanig nauwkeurig zijn dat duidelijk is wat moet worden gedaan of worden nagelaten om toepassing van de aangekondigde dwangmaatregelen te voorkomen (artikel 5:24 Awb)Raad van State 13 november 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AF0309
In een aanschrijving om bestuursdwang moet op grond van artikel 5:24 Awb duidelijk worden vermeld op welke feitelijke toestand of gedraging de aanschrijving ziet, waarmee deze toestand of gedraging in strijd is en wat moet worden gedaan of worden nagelaten om te voorkomen dat bestuursdwang wordt toegepastRaad van State 23 september 1997, ECLI:NL:RVS:1997:AN5477
Partiële bestuursdwang is onder omstandigheden mogelijk (artikel 5:24 Awb)Raad van State 11 juni 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AN6167
Een bestuurlijke waarschuwing is een appellabel besluit indien die is gebaseerd op een wettelijk voorschrift en een voorwaarde is voor een daarop volgende sanctie (artikel 5:24 Awb)Raad van State 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449
Er bestaat een beginselplicht tot handhaving. Slechts in bijzondere omstandigheden mag hiervan worden afgezien: (i) bij concreet zicht op legalisatie en (ii) indien handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen doelen dat van optreden in die concrete situatie moet worden afgezienRaad van State 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:34
Bij handhavingsbeleid waarin is opgenomen dat de overtreder in bepaalde gevallen eerst wordt gewaarschuwd voordat het een handhavingsbesluit neemt, dient het zich in beginsel aan dit beleid te houdenRaad van State 5 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT6683
Handhavingsbeleid mag er niet toe leiden dat overtredingen de facto worden gedoogdRaad van State 10 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3273
Handhavingsbeleid mag er niet toe leiden dat tegen overtredingen met een lage prioriteit nooit wordt opgetredenRaad van State 4 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1982
Wanneer een belanghebbende om handhaving verzoekt, kan niet uitsluitend onder verwijzing naar de prioriteitstelling van handhaving worden afgezien. Alleen onder bijzondere omstandigheden immers mag van handhaving worden afgezien. De keuze van een bestuursorgaan om in verband met een beperkte handhavingscapaciteit een bepaalde overtreding een lage prioriteit toe te kennen, is niet zo’n bijzondere omstandigheidRaad van State 17 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1410
Concreet zicht op legalisatie bestaat niet indien een omgevingsvergunning voor bouwen onherroepelijk is geweigerdRaad van State 25 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV0279
Bij een nieuw bestemmingsplan is sprake van concreet zich op legalisatie indien een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, een voorontwerp is onvoldoendeRaad van State 3 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4350
Bij een bestemmingsplan waarbij op voorhand duidelijk is dat het geen stand kan houden geen sprake van concreet zicht op legalisatie Raad van State 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2751
Uiterlijk op het moment van het nemen van de beslissing op bezwaar op het handhavingsbesluit moet zijn voldaan aan de vereisten voor concreet zicht op legaliseringRaad van State 5 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2523
Bij een omgevingsvergunning moet concreet zicht op legalisatie altijd een aanvraag zijn ingediend Raad van State 15 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2735
Bij een omgevingsvergunning waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is moet voor concreet zicht op legalisatie ten minste een ontwerpomgevingsvergunning ter inzage zijn gelegdRaad van State 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:594
Bij een omgevingsvergunning waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is moet het College van B&W voor concreet zicht op legalisatie bereidheid uitspreken te zullen vergunnen. Dat gaat alleen niet op als op voorhand duidelijk is dat het besluit om te legaliseren onhoudbaar isRaad van State 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:594
Bij illegale bouwwerken moet het bestuursorgaan uit zichzelf onderzoeken of het bouwwerk gelegaliseerd kan wordenRaad van State 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1314
Bij een onmiddellijke bouwstop wegens het bouwen zonder omgevingsvergunning komt de vraag naar concreet zicht op legalisatie niet aan de orde Raad van State 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7697
Handhaving kan onevenredig zijn bij een overtreding met een te incidenteel karakterRaad van State 11 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AU9414
Handhaving kan onevenredig zijn bij een overtreding van geringe ernstRaad van State 17 mei 2017,
ECLI:NL:RVS:2017:1288
Handhaving die ziet op de afbraak van een in afwijking van een omgevingsvergunning gebouwde woning kan onevenredig zijn (gelet op de omvang van de afwijking in relatie tot de omvang van het gehele bouwplan, de belangen van de bouwer en de omwonende en de verklaring van het bestuursorgaan dat het bouwplan alsnog gelegaliseerd zou kunnen worden) (artikel 5:24 Awb)Raad van State 29 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3885
Het financieel belang van de overtreder is geen bijzondere omstandigheid om van handhaving af te zienRaad van State 18 oktober 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ0347
Kapitaalvernietiging is geen bijzondere omstandigheid om van handhavend optreden af te zienRaad van State 4 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT5119
De omstandigheid dat een aangeschrevene het niet zijn/haar macht heeft om aan de last onder bestuursdwang te voldoen is niet van belangRaad van State 24 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:489
Het vertrouwensbeginsel kan een rol spelen bij het al dan niet handhavend optreden tegen een overtreding (artikel 5:24 Awb)Raad van State 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694
Een gedoogbesluit staat in beginsel niet in de weg aan de bevoegdheid om handhavend op te treden tegen een illegale situatieRaad van State 17 juli 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE5404
Bij prioriteitstelling in handhavingsbeleid moet het bevoegd gezag in het concrete geval een afweging maken en die afweging in het besluit benoemen (artikel 5:24 Awb)Raad van State 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1961
(lid 2) Termijn bestuursdwang
Derdenbelanghebbenden hebben een belang bij het verlengen van de begunstigingstermijn van een last onder bestuursdwang (artikel 5:24 lid 2 Awb)Raad van State 29 januari 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN0937
Verlenging van een begunstigingstermijn van een last onder bestuursdwang voor onbepaalde tijd staat gelijk aan intrekking van de last (artikel 5:24 lid 2 Awb)Raad van State 5 februari 1996,
ECLI:NL:RVS:1996:AN5102
Een verstreken begunstigingstermijn van een last onder bestuursdwang kan niet meer worden verlengd (artikel 5:24 lid 2 Awb)Raad van State 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1340
In een uitspraak in een voorlopige voorzieningprocedure met terugwerkende kracht kan worden bepaald dat in de periode tussen het einde van de begunstigingstermijn en de uitspraak niet aan de last onder bestuursdwang hoeft te worden voldaanRaad van State 22 oktober 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3803
(lid 3) Bekendmaking
Een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:24 lid 3 Awb hoeft niet te worden bekend gemaakt aan aandeelhouders (tenzij deze ook eigenaar, huurder, pachter, vruchtgebruiker of krachtens andere titel recht op gebruik van de zaak hebben) Raad van State 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1184
Artikel 5:24 lid 3 Awb noopt niet tot bekendmaking van een last onder bestuursdwang aan allen die mogelijk een gelijk recht op de zaak hebbenRaad van State 12 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF5639
Bij een onbekende overtreder of rechthebbende kan de last onder bestuursdwang ex artikel 5:24 lid 3 Awb worden bekendgemaakt aan de wel bekende personen of op een later moment via uitreikingRaad van State 9 februari 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS5483
Een verzoeker om toepassing van bestuursdwang is uitsluitend een aanvrager in de zin van de Awb als hij belanghebbende isRaad van State 5 september 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AL2272
Een onvolledige bekendmaking van een last onder bestuursdwang ex artikel 5:24 lid 3 Awb (aan niet alle overtreders) staat niet in de weg van de inwerkingtreding van het besluitRaad van State 13 augustus 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD9935

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.