Artikel 5:34 Awb

  • Het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan op verzoek van de overtreder de last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijk onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen.
  • Het bestuursorgaan dat een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan op verzoek van de overtreder de last opheffen indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

Rechtspraak

Artikel 5:34 Awb is niet bedoeld voor de situatie waarin het maximum van de verbeurde dwangsommen al is bereiktRaad van State 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1963
Artikel 5:34 lid 2 Awb voorziet niet in de bevoegdheid om over te gaan tot intrekking van een last onder dwangsom met terugwerkende krachtCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 23 maart 2016, ECLI:NL:CBB:2016:69
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.