Thema’s Bbl

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl):

Algemene bepalingen voor bouwwerken:
Toepassingsbereik: activiteiten
Bevoegd gezag melding, maatwerkvoorschriften en gelijkwaardige maatregel
Maatwerkregels
Gelijkwaardigheid bij melding of vergunningvrije activiteit
Instandhouden gelijkwaardige maatregel
Specifieke zorgplicht: bouwwerkinstallaties
Voorschriften monumenten Bbl
Aantal personen in een bouwwerk
Overgangsrecht aantal personen in een bouwwerk

Stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen:
Normadressaat Wkb
Bouwactiviteiten die onder het stelsel van kwaliteitsborging vallen
Bouwmelding
Gegevens en bescheiden bij bouwmelding
Bouwmelding: gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag
Gereedmelding bouwactiviteit Wkb

Afbakening vergunningplichten:
Algemene afbakeningseisen vergunningplichten
Meetvoorschriften
Mantelzorg
Aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit: bouwwerken met een dak
Aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit: bouwwerken zonder dak
Uitzondering aanwijzing vergunningplichtige gevallen bouwactiviteit in artikelen 2.25 en 2.26 Bbl (bouwwerken met en zonder dak)
Toepassingsbereik vergunningvrije gevallen omgevingsplanactiviteiten
Vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten met betrekking tot bouwwerken
Inperking vergunningvrije omgevingsplanactiviteiten vanwege cultureel erfgoed (monument of beschermd stads- of dorpsgezicht)
Drijvende bouwwerken Bbl

Bestaande bouw:
Toepassingsbereik hoofdstuk 3 Bbl (bestaande bouw): activiteiten
Toepassingsbereik hoofdstuk 3 Bbl (bestaande bouw): oogmerken
Toepassingsbereik hoofdstuk 3 Bbl (bestaande bouw): normadressaat
Toepassingsbereik hoofdstuk 3 Bbl (bestaande bouw): aansturingsartikel niet van toepassing
Specifieke zorgplicht: bestaande bouwwerken
Onderzoeksplicht bestaande bouw
Periodieke beoordeling bestaande bouw
Maatwerkvoorschriften bestaande bouw

Nieuwbouw / herbouw:
Toepassingsbereik hoofdstuk 4 Bbl (nieuwbouw): activiteiten
Toepassingsbereik hoofdstuk 4 Bbl (nieuwbouw): oogmerken
Toepassingsbereik hoofdstuk 4 Bbl (nieuwbouw): normadressaat
Toepassingsbereik hoofdstuk 4 Bbl (nieuwbouw): aansturingsartikel niet van toepassing
Maatwerkvoorschriften nieuwbouw
Maatwerkvoorschriften herbouw
Maatwerkregels nieuwbouw
Nieuwbouw tijdelijk bouwwerk
Nieuwbouw uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom
Nieuwbouw uitzonderingen drijvend bouwwerk

Verbouw, verplaatsing bouwwerk en wijziging van gebruiksfunctie:
Toepassingsbereik hoofdstuk 5 Bbl (verbouw, verplaatsing, wijziging gebruiksfunctie): activiteiten
Toepassingsbereik hoofdstuk 5 Bbl (verbouw, verplaatsing, wijziging gebruiksfunctie: oogmerken
Toepassingsbereik hoofdstuk 5 Bbl (verbouw, verplaatsing, wijziging gebruiksfunctie): normadressaat
Maatwerkvoorschrift verbouw, verplaatsing bouwwerken en wijziging gebruiksfunctie
Verbouw
Rechtens verkregen niveau
Verplaatsing bouwwerk
Wijziging van een gebruiksfunctie

Gebruik van bouwwerken:
Toepassingsbereik hoofdstuk 6 Bbl (gebruik van bouwwerken): activiteiten
Toepassingsbereik hoofdstuk 6 Bbl (gebruik van bouwwerken): oogmerken
Toepassingsbereik hoofdstuk 6 Bbl (gebruik van bouwwerken): normadressaat
Specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken
Maatwerkvoorschriften gebruik van bouwwerken
Aansturingsartikel gebruiksmelding
Gebruiksmelding
Gegevens en bescheiden bij gebruiksmelding
Gegevens en bescheiden na gebruiksmelding
Maatwerkregels gebruiksmelding

Bouw- en sloopwerkzaamheden:
Algemeen
Toepassingsbereik afdeling 7.1 Bbl (bouw- en sloopwerkzaamheden): activiteiten
Toepassingsbereik afdeling 7.1 Bbl (bouw- en sloopwerkzaamheden): oogmerken
Toepassingsbereik afdeling 7.1 Bbl (bouw- en sloopwerkzaamheden): normadressaat
Specifieke zorgplicht bouw- en sloopwerkzaamheden
Maatwerkvoorschriften bouw- en sloopwerkzaamheden
Risicomatrix
Veiligheid en gezondheid directe omgeving: veiligheidscoördinator directe omgeving
Gegevens en bescheiden: stikstofemissie en risicomatrix
Geen gelijkwaardige maatregel
Procedure bouwwerkzaamheden
Informeren: begin en beëindiging bouwwerkzaamheden
Aanwezigheid gegevens en bescheiden bouwwerkzaamheden
Procedure sloopwerkzaamheden
Asbestinventarisatieplicht sloop
Sloopmelding
Gegevens en bescheiden bij sloopmelding
Informeren: begin en beëindiging sloopwerkzaamheden
Aanwezigheid gegevens en bescheiden sloopwerkzaamheden
Afbakening maatwerkvoorschriften procedure sloopwerkzaamheden
Inhoudelijke regels
Veiligheid in de directe omgeving
Grondwaterstand
Geluidhinder
Trillinghinder
Stofhinder
Stikstofemissie
Verwijderen asbest risicoklasse 2 en 2A
Asbestverwijdering anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Eindbeoordeling asbestverwijdering

Overgangsrecht:
Overgangsrecht gemeentelijke monumenten en voorbeschermde gemeentelijke monumenten
Overgangsrecht rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten
Algemeen overgangsrecht lopende aanvragen en meldingen

Jurisprudentie Bbl
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.