Artikel 2.6 Bbl

De eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk draagt er zorg voor dat een krachtens de wet aanwezige bouwwerkinstallatie:
a. functioneert in overeenstemming met de op die installatie van toepassing zijnde regels;
b. adequaat wordt beheerd, onderhouden en gecontroleerd; en
c. zodanig wordt gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat of voortduurt.

Rechtspraak artikel 2.6 Bbl (specifieke zorgplicht: bouwwerkinstallatie)

Artikel 2.6 Bbl specifieke zorgplicht: bouwwerkinstallatie
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.