Artikel 8.2 Bbl

Artikel 2.30, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in dat lid die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

Rechtspraak artikel 8.2 Bbl (overgangsrecht rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten)

Artikel 8.2 Bbl overgangsrecht rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.