Artikel 8.1 Bbl

1. Voor de toepassing van de artikelen 2.8, 2.17, tweede lid onder a, 2.30, eerste en tweede lid, en 6.28, onder b, wordt onder gemeentelijk monument respectievelijk voorbeschermd gemeentelijk monument ook verstaan een monument of archeologisch monument dat op grond van een gemeentelijke verordening is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is.
2. Het eerste lid is van toepassing:
a. als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en
b. als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

Rechtspraak artikel 8.1 Bbl (overgangsrecht gemeentelijke monumenten en voorbeschermde gemeentelijke monumenten)

Artikel 8.1 Bbl overgangsrecht gemeentelijke monumenten en voorbeschermde gemeentelijke monumenten
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.