Thema’s Ow

Op deze pagina vindt u een thematische samenvatting van de belangrijkste jurisprudentie inzake het omgevingsrecht, voor zover deze ziet op de Omgevingswet (Ow). Snel naar een (hoofd)onderwerp scrollen? Klik dan op een van de links hieronder:

1. Algemene bepalingen (begripsbepalingen, fysieke leefomgeving, zorgplicht)
2. Taken en bevoegdheden bestuursorganen (omgevingsplan, omgevingswaarden, instructieregels en instructies)
3. Omgevingsvisies en programma’s (vaststelling en inhoud)
4. Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (voorbereidingsbescherming, actualisering omgevingsplan, voorbereidingsbescherming)
5. Omgevingsvergunning en projectbesluit (reikwijdte, bevoegd gezag, beoordeling aanvraag, inhoud en werking, wijziging, intrekking en actualisatie)
6. Voorkeursrecht (vestiging en gelding, vervreemding, gerechtelijke procedure)
7. Onteigening (bevoegd gezag, grondslagen, noodzaak, urgentie, schadeloosstelling)
8. Financiële bepalingen (leges, kostenverhaal)
9. Schade (nadeelcompensatie, schadeloosstelling bij onteigening)
10. Procedures (elektronisch verkeer, coördinatie, omgevingsplan, omgevingsvisie, omgevingsverordening, programma, milieueffectrapportage, omgevingsvergunning, beslistermijn, bekendmaking, inwerkingtreding, beroep)
11. Handhaving en uitvoering (bestuurlijke boete)
12. Overgangsrecht


1. Algemene bepalingen
Begripsbepalingen
Fysieke leefomgeving
Maatschappelijke doelen van de wet
Verhouding tot andere regelgeving
Toepassing in exclusieve economische zone en internationaal
Zorgplicht voor een ieder
Zorgplicht activiteit met nadelige gevolgen
Verbod activiteit met aanzienlijke nadelige gevolgen
Verhouding tot specifieke regels

2. Taken en bevoegdheden bestuursorganen
Algemene bepalingen
Uitoefening van taken en bevoegdheden
Afstemming en samenwerking
Algemene criteria verdeling taken en bevoegdheden

Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening
Vaststelling omgevingsplan
Vaststelling waterschapsverordening
Vaststelling omgevingsverordening
Verplicht opnemen en uitsluiten van decentrale regels
Delegatie

Omgevingswaarden
Omgevingswaarden
Aard, termijn en locaties omgevingswaarden en onderbouwing
Omgevingswaarden gemeente
Verplichte omgevingswaarden gemeente voor geluidproductie industrieterreinen
Omgevingswaarden provincie
Omgevingswaarden provincie voor geluidproductie industrieterreinen
Verplichte omgevingswaarden provincie voor watersystemen
Verplichte omgevingswaarden provincie voor geluidproductie wegen en lokale spoorwegen
Omgevingswaarden Rijk
Verplichte omgevingswaarden Rijk
Omgevingswaarden Rijk stikstofdepositie

Toedeling specifieke taken aan gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk
Gemeentelijke taken voor de fysieke leefomgeving
Waterschapstaken voor de fysieke leefomgeving
Provinciale taken voor de fysieke leefomgeving
Rijkstaken voor de fysieke leefomgeving

Instructieregels en instructies
Instructieregels
Grondslag algemene instructieregels provincie
Inhoud instructieregels provincie
Grondslag algemene instructieregels Rijk
Inhoud instructieregels Rijk
Verplichte instructieregels Rijk programma’s
Verplichte instructieregels Rijk omgevingsverordening
Verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit
Verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit voor luchthavens
Verplichte instructieregels Rijk geluidproductieplafonds
Verplichte instructieregels Rijk natuurgebieden, flora en fauna
Ontheffing instructieregels
Instructie
Grondslag instructie provincie
Grondslag instructie Rijk
Toepassing instructie

Bijzondere taken en bevoegdheden
Geluidwerende maatregelen aan gebouwen
Stikstofdepositieruimte

3. Omgevingsvisies en programma’s
Omgevingsvisies
Vaststellen omgevingsvisie
Inhoud omgevingsvisie
Doorwerking beginselen

Programma’s
Vaststellen programma
Inhoud programma
Verplichte programma’s gemeente
Verplichte programma’s provincie
Verplichte programma’s Rijk
Verplicht programma bij (dreigende) overschrijding omgevingswaarde
Wijziging programma met oog op doelbereik
Uitvoering maatregelen programma

Programmatische aanpak
Toepassingsbereik programmatische aanpak
Inhoud en werking programmatische aanpak
Eisen aan programma bij programmatische aanpak
Uitvoeringsplicht bij programmatische aanpak
Wijziging programma bij programmatische aanpak

4. Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving
Algemene bepalingen
Decentrale regels over activiteiten
Toedeling van functies aan locaties
Grondslag rijksregels
Melding of omgevingsvergunning
Maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften
Maatwerkregels
Gelijkwaardigheid
Bevoegd gezag voor decentrale regels
Gemeente bevoegd gezag voor rijksregels
Bevoegd gezag voor rijksregels over wateractiviteiten
Provincie bevoegd gezag voor rijksregels
Rijk bevoegd gezag voor rijksregels

Voorbereidingsbescherming
Voorbereidingsbesluit omgevingsplan
Voorbereidingsbesluit omgevingsverordening
Voorbereidingsbesluit in verband met projectbesluit, instructieregels of instructies

Bijzondere bepalingen voor regels over activiteiten
Actualisering omgevingsplan in verband met omgevingsplanactiviteiten
Omgevingsplan: aanwijzen moderniseringslocaties
Omgevingsplan: regels over het uiterlijk van bouwwerken
Omgevingsplan: geen belemmering projectbesluit en voorbereidingsbesluit
Toepassing Wet Bibob bij wijziging omgevingsplan op aanvraag
Rijksregels implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen
Rijksregels bouwwerken
Rijksregels milieubelastende activiteiten
Rijksregels cultureel erfgoed
Rijksregels werelderfgoed
Rijksregels activiteiten natuurgebieden
Rijksregels houtopstanden
Rijksregels flora- en fauna-activiteiten

5. Omgevingsvergunning en projectbesluit
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunningplichtige activiteiten wet
Afbakening vergunningplicht artikel 5.1 Ow
Omgevingsvergunningplicht waterschapsverordening
Omgevingsvergunningplicht omgevingsverordening
Verbod handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning
Verbod in stand laten zonder vergunning gebouwd bouwwerk
Aanvraag omgevingsvergunning los of gelijktijdig
Bevoegd gezag gemeente aanvraag één activiteit
Bevoegd gezag aanvraag één wateractiviteit
Bevoegd gezag provincie aanvraag één activiteit ander dan in artikel 5.9 Ow
Bevoegd gezag Rijk aanvraag één activiteit ander dan in artikel 5.9 Ow
Bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten
Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag
Bevoegd gezag grondgebiedoverstijgende aanvraag omgevingsvergunning
Bevoegd gezag toepassing paragraaf 5.1.5 Ow (actualisering, wijziging en intrekking omgevingsvergunning)
Flexibiliteitsregeling bevoegd gezag

Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning
Beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten bij AMvB
Beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten in omgevingsverordening
Beoordelingsregels activiteit bouwactiviteit
Beoordelingsregels aanvraag omgevingsplanactiviteit
Beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit
Beoordelingsregels aanvraag wateractiviteit
Beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit
Beoordelingsregels aanvraag Natura 2000-activiteit en flora- en fauna-activiteit
Beoordelingsregels artikel 5.3- en 5.4-activiteiten
Weigeren vergunning wegens Wet Bibob
Weigeren vergunning wegens ernstige gezondheidsrisico’s
Verlenen of weigeren vergunning vanwege instemming
Gedeeltelijke verlening omgevingsvergunning bij aanvraag meer activiteiten

Inhoud en werking omgevingsvergunning
Voorschriften omgevingsvergunning
Termijnstelling in omgevingsvergunning
Termijnstelling seizoensgebonden en drijvende bouwwerken
Normadressaat omgevingsvergunning en aanwijzing vergunninghouder
Verantwoordelijkheidsverdeling vergunninghouder

Actualisering, wijziging en intrekking en revisievergunning
Actualisering omgevingsvergunning
Verplichting tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning
Bevoegdheid tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning
Toepassing artikelen 5.39 en 5.40 Ow (wijziging of intrekking omgevingsvergunning) op verzoek instemmingsorgaan
Invulling AMvB artikel 5.29 en 5.40 Ow (wijziging of intrekking omgevingsvergunning)
Revisievergunning

Projectprocedure
Bevoegd gezag projectbesluit
Voorrangsregel bevoegd gezag projectbesluit
Coördinatie uitvoeringsbesluiten
Voornemen projectbesluit
Verkenning projectbesluit
Voorkeursbeslissing projectbesluit
Uitwerken of wijzigen projectbesluit zonder paragraaf 5.2.2 Ow (voornemen, verkenning en voorkeursbeslissing)
Inhoud projectbesluit
Projectbesluit: integraal besluit
Beoordelingsregels projectbesluit
Geen belemmering projectbesluit en voorbereidingsbesluit
Projectbesluit: uitwerking binnen besluit
Gemeentelijk project van publiek belang

6. Voorkeursrecht
Vestiging en gelding van een voorkeursrecht
Grondslag en bevoegdheid vestiging voorkeursrecht
Exclusiviteit voorkeursrecht
Vestigen nieuw voorkeursrecht
Geldingsduur voorkeursrecht
Intrekking en verval voorkeursrecht of vernietiging voorkeursrechtbeschikking

Vervreemding na vestiging voorkeursrecht
Bevoegd gezag voorkeursrecht
Hoofdregel bij vervreemding
Uitzonderingen op hoofdregel vervreemding
Uitzondering op hoofdregel vervreemding vanwege gesloten overeenkomst
Uitzondering op hoofdregel vervreemding vanwege gewichtige redenen
Uitnodiging tot onderhandeling over vervreemding
Beslistermijn besluit bereidheid tot verkrijging
Rechtsgevolg ontbreken bereidheid of overschrijding beslistermijn vervreemding

Gerechtelijke procedure vaststelling prijs of overdracht goed
Toepassingsbereik gerechtelijke procedure tot vaststelling prijs
Verzoek om gerechtelijke procedure vaststelling prijs
Rechtsgevolg niet indienen of intrekking verzoek gerechtelijke procedure vaststelling prijs
Verzoek gerechtelijke procedure tot overdracht goed
Rechtsgevolg afwijzing verzoek overdracht goed

Notariële akte tot levering onroerende zaak
Notariële akte tot levering
Inschrijving notariële akte tot levering

Nietigheid rechtshandelingen in strijd met voorkeursrecht
Nietigheid van rechtshandeling in strijd met het voorkeursrecht

7. Onteigening
Algemene bepalingen
Algemeen belang onteigening
Onteigenaar

Onteigeningsbeschikking
Aanwijzing van te onteigenen onroerende zaken
Bevoegd gezag onteigeningsbeschikking
Onteigeningsbelang, noodzaak en urgentie
Grondslagen onteigeningsbeschikking
Onderbouwing noodzaak onteigening
Onderbouwing urgentie onteigening
Vervallen onteigeningsbeschikking
Geen coördinatie onteigeningsbeschikking met andere besluiten

Schadeloosstelling bij onteigening
Verzoekprocedure schadeloosstelling

Onteigeningsakte
Verzoek verlijden onteigeningsakte
Vereisten verlijden onteigeningsakte
Ondertekening onteigeningsakte
Rechtsgevolgen inschrijven onteigeningsakte
Inbezitstelling na inschrijving onteigeningsakte
Rechtsgevolgen niet verwezenlijken onteigeningsbelang

8. Financiële bepalingen
Leges
Heffing van rechten Rijk
Heffen van rechten gemeente, waterschap en provincie
Betalingsverplichting instemmingsbevoegdheid

Vergoeding en verhaal van kosten
Vergoeding van extra kosten bestuursorganen
Schadevergoedingsovereenkomst
Verhalen schadevergoeding bij beschikking
Gebruiksvergoeding door initiatiefnemer

Financiële bepalingen vanwege omgevingsvergunningen
Financiële zekerheid

Kostenverhaal bij bouwactiviteiten en activiteiten vanwege gebruikswijzingen
Verhalen van kosten bouwactiviteiten en gebruik
Verbod activiteiten te verrichten
Kostenverhaal bij overeenkomst
Kostenverhaal met tijdvak in omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit
Kostenverhaal zonder tijdvak in omgevingsplan
Verdeling van de kosten
Opbrengsten waardevermindering en inbrengwaarde van gronden
Wijze van kostenverhaal
Betaling na aanvang activiteit
Voorwaarden eindafrekening
Hoogte en begrenzing van kostensoorten

Financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied
Financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied
Verhaal van financiële bijdragen in omgevingsplan
Wijze van verhaal van financiële bijdragen

9. Schade
Nadeelcompensatie
Toepassingsbereik nadeelcompensatie
Schade die niet voor vergoeding in aanmerking komt
Schadebepaling als een omgevingsvergunning is vereist
Aanvang om schadevergoeding als geen omgevingsvergunning is vereist
Actieve risicoaanvaarding
Passieve risicoaanvaarding
Normaal maatschappelijk risico
Bevoegd gezag aanvraag schadevergoeding

Schadeloosstelling bij onteigening
Recht op schadeloosstelling
Omvang schadeloosstelling
Schadeloossstelling huurverkoper
Peildatum schadeloosstelling
Schadeverhogende veranderingen schadeloosstelling
Werkelijke waarde schadeloosstelling
Schadeloosstelling: invloed van werken en plannen voor werken
Schadeloosstelling: bepalen prijs bij complex
Schadeloosstelling: invloed van tot uitvoering gekomen functies
Schadeloosstelling: wettelijke rente
Schadeloosstelling: toepasselijkheid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Schadeloosstelling: aanbod in verzoekschrift
Verzoekschrift schadeloosstelling: gevolmachtigde bewindvoerder of benoemen van derde

Schadeloosstelling: benoeming deskundigen
Schadeloosstelling: eisen aan onderzoek ter plaatse door deskundigen
Schadeloosstelling: belanghebbenden die niet zijn opgeroepen
Schadeloosstelling: deskundigenbericht
Tussenbeschikking voorlopige schadeloosstelling
Schadeloosstelling: mondeling behandeling na deskundigenbericht
Eindbeschikking schadeloosstelling
Kosten schadeloosstellingsprocedure
Kosten minnelijk overleg en voorbereidingsprocedure onteigeningsprocedure
Schadeloosstelling: beroep in cassatie

Schadevergoeding bij voorkeursrechten
Schadevergoeding voorkeursrecht

10. Procedures
Elektronisch verkeer
Elektronisch verkeer
Totstandkoming consolidatie omgevingsplan

Gebruik van gegevens
Houdbaarheid onderzoeksgegevens
Beoordeling van gevolgen

Coördinatie en betrokkenheid andere bestuursorganen
Toepassing coördinatieregeling Awb
Koepelconcept
Coördinatie omgevingsplan en omgevingsvergunning
Advies van andere bestuursorganen
Verplichte aanwijzing adviseurs
Doorwerking advies gemeenteraad bij beslissingen op aanvragen omgevingsvergunning of instemming bij die beslissingen
Instemming
Gronden verlenen of onthouden instemming
Termijn instemming; geen fictieve instemming
Advies en instemming bij ambtshalve besluit wijziging of intrekking van eerder besluit op aanvraag
Advies en instemming bij projectbesluit
Reactieve interventie

Geluidproductieplafonds
Geluidproductieplafonds: toepassing afdeling 3.4 Awb
Omgevingsvisie
Omgevingsvisie: toepassing afdeling 3.4 Awb
Programma
Programma: toepassing afdeling 3.4 Awb
Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening
Kennisgeving voornemen
Omgevingsplan: toepassing Awb
Zienswijzen omgevingsplan grondslag omgevingsvergunning
Waterschapsverordening en omgevingsverordening: toepassing afdeling 3.4 Awb
Onteigeningsbeschikking
Voorbereiding onteigeningsbeschikking
Toezending ontwerponteigeningsbeschikking
Terinzagelegging en bekendmaking onteigeningsbeschikking
Inwerkingtreding onteigeningsbeschikking

Milieueffectrapportage
Reikwijdte en bevoegd gezag plan-mer
Uitzondering plan-mer-plicht
Plan-mer-plichtige plannen of programma’s
Gebruik andere plan-MER’en
Raadpleging reikwijdte en detailniveau
Voorbereidingsprocedure plan of programma met milieueffectrapport
Plan of programma grondslag in het plan-MER
Inhoud plan-MER
Aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten en besluiten
Ontheffing MER of mer-beoordeling
Mededeling voornemen project
Raadpleging reikwijdte en detailniveau
Eén MER
Aanhouden, buiten behandeling laten of afwijzen aanvraag project met MER
Voorbereidingsprocedure mer-plichtig besluit
Project grondslag in het MER
Inhoud project-MER
Milieugevolgen van het besluit
Passende beoordeling

Omgevingsvergunning
Indienen aanvraag omgevingsvergunning
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraagvereisten omgevingsvergunning
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
Begin beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Toepassingsbereik reguliere voorbereidingsprocedure
Beslistermijn en kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning: toepassing afdeling 3.4 Awb
Aanvullende bepalingen voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning
Uitzonderingen voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning

Projectprocedure
Voorbereiding voorkeursbeslissing projectbesluit
Projectbesluit: toepassing Awb
Afwijzing aanvraag om projectbesluit vast te stellen

Beslistermijn, bekendmaking, inwerkingtreding en beroep
Bekendmaking omgevingsplan, omgevingsvisie en programma
Inwerkingtreding omgevingsplan en projectbesluit
Inwerkingtreding omgevingsvergunning
Aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege doelmatige uitvoering en handhaving
Ondergeschikte wijzigingen aangevochten besluit
Reikwijdte beroep na toepassing artikel 16.7 lid 1 onder b Ow (coördinatieregeling Awb)
Beroepsgronden bij projectbesluit of uitvoeringsbesluit daarvan
Beroep voorkeursrecht

Kennisgeving overeenkomst kostenverhaal
Kennisgeving overeenkomst kostenverhaal

11. Handhaving en uitvoering
Bestuurlijke boete
Bestuurlijke boete bij overtreding regels over bouwen, slopen, gebruik en in stand houden van bouwwerken
Bestuurlijke boete overtreding erfgoedregels
Bestuurlijke boete overtreding regels handel dieren, planten, hout of producten daarvan

12. Overgangsrecht
Tijdelijk deel omgevingsplan
Omgevingsplanregels van rijkswege
Bekendmaking omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 Ow
Regels verordeningen in omgevingsplan
Wettelijke verplichtingen omgevingsplan
Vervanging tijdelijk deel omgevingsplan
Beroep monument of beschermd stads- of dorpsgezicht
Omgevingsvergunning gemeentelijke verordening
Aanwijzing onderdelen voor verwezenlijking in de naaste toekomst
Binnenplanse bevoegdheid om af te wijken
Binnenplanse bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen
Uitsluiting gebruik afwijkingsbevoegdheid bestemmingsplan
Geen schadeveroorzakende besluit
Regels verordeningen in waterschapsverordening
Overgangsfase projectbesluit
Einde overgangsfase

Jurisprudentie Ow
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.