Artikel 16.52 Ow

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de inhoud van het milieueffectrapport.
2. Bij de maatregel worden ten aanzien van de in het milieueffectrapport op te nemen onderwerpen in ieder geval regels gesteld over:
a. de beschrijving van het project, en
b. de beschrijving van de redelijke alternatieven voor het project.
3. Als voor het project in een plan of programma als bedoeld in artikel 16.36, eerste of tweede lid, een locatie, waaronder een tracé, is aangewezen, en voor dat plan of programma een milieueffectrapport is gemaakt, zijn de op grond van het tweede lid, aanhef en onder b, gestelde regels niet van toepassing voor zover het gaat om alternatieven voor die locatie of dat tracé.

Rechtspraak artikel 16.52 Ow (inhoud project-MER)

Artikel 16.52 Ow inhoud project-MER
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.