Artikel 16.34 Ow

1. Deze paragraaf gaat over de milieueffectrapportage voor plannen en programma’s als bedoeld in artikel 2, onder a, van de smb-richtlijn, waarvan de vaststelling is geregeld in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en waarin het voor de vaststelling van die plannen en programma’s bevoegde bestuursorgaan en de procedure voor de opstelling ervan is vastgelegd.
2. In deze paragraaf wordt onder een plan of programma in ieder geval verstaan een omgevingsvisie, een programma, een omgevingsplan en een voorkeursbeslissing.

Rechtspraak artikel 16.34 Ow (reikwijdte en bevoegd gezag plan-mer)

Artikel 16.34 Ow (reikwijdte en bevoegd gezag plan-mer
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.