Artikel 16.37 Ow

Om overlapping van milieueffectrapporten te voorkomen:
a. stemt het bevoegd gezag het milieueffectrapport, waaronder het detailniveau daarvan, af op: 1°. de mate van gedetailleerdheid van het plan of programma,
2°. de fase van het besluitvormingsproces waarin het plan of programma zich bevindt,
3°. als het plan of programma deel uitmaakt van een rangorde van plannen of programma’s, in het bijzonder op de plaats die het plan of programma inneemt in die rangorde,
b. kan het bevoegd gezag gebruikmaken van:
1°. andere milieueffectrapporten als die voldoen aan de bij of krachtens deze paragraaf gestelde eisen,
2°. relevante informatie over de milieueffecten van het plan of programma die op grond van verordeningen, richtlijnen en besluiten als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is verkregen.

Rechtspraak artikel 16.37 Ow (gebruik andere plan-MER’en)

Artikel 16.37 Ow gebruik andere plan-MER'en
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.