Artikel 4.19 IOw

  • Het oude recht blijft van toepassing op een verzoek om schadevergoeding dat wordt ingediend binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, als voor de inwerkingtreding van die wet schade is veroorzaakt door het van kracht worden van een besluit als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, onder a, b, e of f, van de Wet ruimtelijke ordening.
  • Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet:
    • a. een aanvraag om een besluit als bedoeld in het eerste lid is ingediend, of
    • b. een ontwerp van een ambtshalve te nemen besluit als bedoeld in het eerste lid ter inzage is gelegd,
    en het besluit van kracht wordt na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft het oude recht van toepassing op een verzoek om schadevergoeding, veroorzaakt door dat besluit, als dat is ingediend binnen vijf jaar nadat het besluit van kracht is geworden.
  • Het oude recht blijft van toepassing op het verzoek om schadevergoeding tot het besluit onherroepelijk wordt en, bij toewijzing van het verzoek, de toegewezen schadevergoeding volledig is betaald.
  • Afdeling 4.1 is in die gevallen niet van toepassing.

Rechtspraak artikel 4.19 IOw (overgangsrecht nadeelcompensatie artikel 6.1 Wro)

Het oude recht blijft van toepassing op een verzoek om schadevergoeding ex artikel 6.1 lid 2 sub a Wro (bestemmingsplan) tot het besluit op dat verzoek onherroepelijk wordt en, bij toewijzing van het verzoek, de toegewezen schadevergoeding volledig is betaald (overgangsrecht nadeelcompensatie ex artikel 4.19 IOw)Raad van State 24 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:225
Het oude recht blijft van toepassing op een verzoek om schadevergoeding ex artikel 6.1 lid 2 sub e Wro (provinciale verordening) tot het besluit op dat verzoek onherroepelijk wordt en, bij toewijzing van het verzoek, de toegewezen schadevergoeding volledig is betaald (overgangsrecht nadeelcompensatie ex artikel 4.19 IOw)Raad van State 21 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:719
Artikel 4.19 IOw overgangsrecht nadeelcompensatie artikel 6.1 Wro
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.