Artikel 4.5 IOw

Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een ambtshalve te nemen besluit toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht of het besluit is bekendgemaakt, blijft het oude recht van toepassing:

  • a. als tegen het besluit beroep openstaat: tot het besluit onherroepelijk wordt,
  • b. als tegen het besluit geen beroep openstaat: tot het besluit van kracht wordt.

Rechtspraak artikel 4.5 IOw (ambtshalve besluit met toepassing van titel 4.1 Awb)

Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een besluit tot intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33 lid 2 onder a Wabo toepassing is gegeven aan artikel 4:8 Awb of een dergelijk besluit bekendgemaakt is, dan blijft op grond van artikel 4.5 onder a IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordtRaad van State 17 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1630
Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet voor een besluit tot oplegging van een gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.24 lid 1 Waterwet toepassing is gegeven aan artikel 4:8 Awb of een dergelijk besluit bekendgemaakt is, dan blijft op grond van artikel 4.5 onder a IOw (overgangsrecht) het recht zoals dat gold onmiddellijk vóór dat tijdstip van toepassing tot het besluit onherroepelijk wordtRaad van State 8 mei 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1946
Artikel 4.5 IOw ambtshalve besluit titel 4.1 Awb
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.