Artikel 1.2.1 Bro

 • Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de wet stellen burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat de volgende visies, plannen, besluiten en verordeningen, in voorkomend geval met de daarbij behorende toelichting of onderbouwing, aan eenieder elektronisch beschikbaar:
  • a. structuurvisie;
  • b. bestemmingsplan;
  • c. wijzigings- of uitwerkingsplan;
  • d. voorbereidingsbesluit;
  • e. beheersverordening;
  • f. provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1 van de wet;
  • g. aanwijzing als bedoeld in artikel 4.2 of 4.4 van de wet;
  • h. exploitatieplan;
  • i. rijksbestemmingsplan.
 • Er is een landelijke voorziening waar de visies, plannen, besluiten en verordeningen, bedoeld in het eerste lid, raadpleegbaar zijn.
 • Voor zover een bestemmingsplan, wijzigings- of uitwerkingsplan, exploitatieplan of rijksbestemmingsplan dan wel een onderdeel daarvan:
  • a. niet in werking is getreden, of
  • b. onherroepelijk is,
  dragen burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat er zorg voor dat dit bij de raadpleging van dat plan langs elektronische weg kenbaar is.
 • Burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat stellen eenieder in de gelegenheid een visie, plan, besluit of verordening als bedoeld in het eerste lid, in voorkomend geval met de daarbij behorende toelichting of onderbouwing, in te zien op onderscheidenlijk het gemeentehuis, provinciehuis, of op de hoofdzetel van het ministerie van Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat, dan wel op een andere door dat bestuursorgaan te bepalen locatie. Op verzoek wordt tegen kostprijs een afschrift daarvan verstrekt.

Rechtspraak artikel 1.2.1 Bro (beschikbaarheid besluiten)

De digitale inzageplicht (of beschikbaarheid langs elektronische weg) ex artikel 1.2.1 lid 1 Bro (beschikbaarheid besluiten, o.a. voor bestemmingsplannen) houdt niet in dat het stuk ook moet kunnen worden gedownloadRaad van State 21 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM1793

Artikel 1.2.1 Bro beschikbaarheid besluiten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.