Artikel 3.1.2 Bro

  • Ten behoeve van de uitvoerbaarheid kan een bestemmingsplan regels bevatten met betrekking tot sociale huurwoningen, geliberaliseerde woningen voor middenhuur, sociale koopwoningen of particulier opdrachtgeverschap.
  • Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan regels bevatten:
    • a. waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels;
    • b. met betrekking tot branches van detailhandel en horeca.
  • Een bestemmingsplan kan voorts regels bevatten ter wering van dreigende en tot stuiting van reeds ingetreden achteruitgang van de woon- of werkomstandigheden in en het uiterlijk aanzien van het in het plan begrepen gebied.
  • Indien een bestemmingsplan regels bevat ten aanzien van sociale koopwoningen kan de gemeenteraad na regionale afstemming een lagere koopprijsgrens vaststellen dan € 200.000.

Rechtspraak artikel 3.1.2 Bro (regels bestemmingsplan)

Branchebepalingen in een bestemmingsplan voor detailhandel als bedoeld in artikel 3.1.2 lid 2 onder b Bro zijn toegelaten voor zover deze in het belang zijn van een goede ruimtelijke ordening en voor zover deze bepalingen voldoende duidelijk zijnRaad van State 9 februari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP3688
Of een open norm in een planregel voldoende concreet en objectief begrensd is, hangt af van de omstandigheden van het geval. De volgende omstandigheden zijn van belang:
1) de aard en omvang van de bouw- en gebruiksmogelijkheden, waarop de open norm, en in samenhang daarmee de beleidsregel, zien,
2) het anderszins in de planregels genormeerd zijn van de bouw- en gebruiksmogelijkheden, waarop de figuur van de open norm, die in een beleidsregel wordt uitgelegd, ziet, en de relatie tussen die andere normering en de betrokken open norm,
3) de aanleiding voor het werken met een dergelijke figuur, en
4) de aard en omvang van het plangebied of het betrokken deel daarvan, waarop die figuur ziet. Daarbij is ook van betekenis op welk facet van een goede ruimtelijke ordening de open norm betrekking heeft en wat de aard en omvang van de effecten ervan voor de omgeving zijn (regels bestemmingsplan ex artikel 3.1.2 lid 2 onder a Bro)
Raad van State 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2388
Een dynamische verwijzing – een verwijzing naar een tekst inclusief sinds de totstandkoming vastgestelde wijzigingen van deze tekst – in een planregel naar beleidsregels is in beginsel toegestaan (ex artikel 3.1.2 lid 2 onder a Bro), maar deze verwijzing moet dan wel zien op de uitoefening van een bevoegdheid. Dat is bij een dynamische verwijzing naar een begripsbepaling uit een gemeentelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening) niet het gevalRaad van State 9 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3235
Een verwijzing in een planregel naar beleidsregels is niet toegestaan bij vergunningvrije wijzigingen van het gebruik van een perceel of pand (artikel 3.1.2 lid 2 onder a Bro)Raad van State 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1374
Een dynamische verwijzing – een verwijzing naar een tekst inclusief sinds de totstandkoming vastgestelde wijzigingen van deze tekst – in een planregel van een bestemmingsplan naar CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren – Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ is niet toegestaanRaad van State 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3614

Artikel 3.1.2 Bro regels bestemmingsplan
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.