Artikel 3.2.2 Bro

Behoudens voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van een bestemmingsplan bestaand gebruik, worden in een bestemmingsplan de volgende regels van overgangsrecht ten aanzien van gebruik opgenomen:

Overgangsrecht gebruik

  • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
  • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
  • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
  • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Rechtspraak artikel 3.2.2 Bro (gebruiksovergangsrecht)

Artikel 3.2.2 aanhef Bro
Op grond van artikel 3.2.2 Bro kan bij de inperking van het gebruiksovergangsrecht vanwege de Vogel- en de Habitatrichtlijn een overgangstermijn in de planregels worden opgenomenRaad van State 1 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:428
Artikel 3.2.2 lid 1 Bro
Het niet of niet juist overnemen van de tekst van artikel 3.2.2 Bro (gebruiksovergangsrecht) in een bestemmingsplan is in strijd met artikel 3.2.2 Bro en artikel 3:2 AwbRaad van State 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2714
Jaarlijks terugkerend gebruik valt ook onder het toepassingsbereik van het gebruiksovergangsrecht als bedoeld in artikel 3.2.2 BroRaad van State 26 maart 1999, ECLI:NL:RVS:1999:BL2239
Degene die een beroep doet op het gebruiksovergangsrecht als bedoeld in artikel 3.2.2 Bro moet aannemelijk maken dat (i) het met het bestemmingsplan strijdige gebruik op de peildatum bestond, (ii) dit gebruik daarna ononderbroken is voortgezet en (iii) het gebruik niet is vergrootRaad van State 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2797
Om aanspraak te kunnen maken op het gebruiksovergangsrecht als bedoeld in artikel 3.2.2 Bro moet voldoende inzicht worden geboden in de aard en de intensiteit van het gebruik op de peildatumRaad van State 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2797
Het voor een tweede maal onder het gebruiksovergangsrecht ex artikel 3.2.2 Bro brengen van een bepaald gebruik is uitsluitend toegestaan indien aannemelijk is dat dit gebruik binnen de planperiode van het opvolgende bestemmingsplan zal worden gestaaktRaad van State 7 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY2518
Als uit stukken voorafgaand of na de peildatum van het gebruiksovergangsrecht ex artikel 3.2.2 Bro blijkt dat het gebruik voorafgaand aan de peildatum plaatsvond en daarna ononderbroken is voortgezet en niet is vergroot, dan kan dit gebruik onder het gebruiksovergangsrecht vallenRaad van State 17 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR5162
Gebruik dat jaarlijks gedurende een bepaalde periode van het jaar plaatsvindt kan onder het gebruiksovergangsrecht als bedoeld in artikel 3.2.2 Bro vallenRaad van State 26 maart 1999, ECLI:NL:RVS:1999:BL2239

Raad van State 24 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:210
Gebruik dat onder het vorige bestemmingsplan was toegestaan op grond van een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) valt onder het gebruiksovergangsrecht van het nieuwe bestemmingsplan (ex artikel 3.2.2 Bro), voor zover dit gebruik conform de vergunning wordt uitgeoefend en dit gebruik bestond op het tijdstip van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplanRaad van State 25 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:184
Gebruik dat onder het vorige bestemmingsplan was toegestaan op grond van een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) valt niet onder het gebruiksovergangsrecht van het nieuwe bestemmingsplan (ex artikel 3.2.2 Bro), voor zover dit gebruik niet bestaat op het tijdstip van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplanRaad van State 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1541
Als er onduidelijkheid bestaat over de vraag welke peildatum of peildata gehanteerd moet(en) worden in het kader van een beroep op het gebruiksovergangsrecht ex artikel 3.2.2 Bro, dan is het aan het College van B&W om duidelijk te maken welke peildatum of peildata in dat concrete geval geld(t)(en)Raad van State 24 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3047
Een omgevingsvergunning (bouwen en/of strijdig gebruik met het bestemmingsplan) die vóór inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan is verleend, geeft geen zelfstandige toestemming om – bij strijd met het nieuwe plan – van het nieuwe plan af te wijken. Dat gebruik kan wel – onder omstandigheden – onder het overgangsrecht (artikel 3.2.2 Bro) van het nieuwe plan vallenRaad van State 7 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3623
Gebruik dat onder het overgangsrecht ex artikel 3.2.2 Bro valt is niet in strijd met het bestemmingsplan en voor dit gebruik is dus geen omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan vereist. De aanvraag om een dergelijke omgevingsvergunning moet niet worden geweigerd vanwege inhoudelijke gronden, maar worden afgewezen met de motivering dat deze voor het gebruik niet is vereistRaad van State 17 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:146
Een aanvraag omgevingsvergunning voor legalisatie van gebruik dat onder het overgangsrecht (ex artikel 3.2.2 Bro) valt, kan op inhoudelijke (beleids)gronden worden geweigerd/verleend. Het verkrijgen van rechtszekerheid voor of financiële belangen van de aanvrager spelen bij deze afweging weliswaar een rol, maar hoeven niet doorslaggevend te zijnRaad van State 15 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:607
Tijdelijk vergund gebruik dat onder het vorige bestemmingsplan was toegestaan op grond van een omgevingsvergunning ter afwijking van het toen geldende bestemmingsplan (ex artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) valt – na afloop van de vergunning – niet onder het gebruiksovergangsrecht van het nieuwe bestemmingsplan (ex artikel 3.2.2 Bro), ook niet als dit gebruik ten tijde van inwerkingtreding van het nieuwe plan overeenkomstig de (tijdelijke) vergunning aanwezig wasRaad van State 31 mei 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2090
Hoewel aan een gebruiksrecht dat is ontstaan door een vergunning voor bouwen geen zelfstandige betekenis toekomt na inwerkingtreding van een nieuw planologisch regime, mag dit bij een continue gebruik wel worden voortgezet onder het gebruiksovergangsrecht ex artikel 3.2.2 BroRaad van State 3 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1386
Artikel 3.2.2 lid 2 Bro
Bij een wijziging van de aard van het gebruik zoals bedoeld artikel 3.2.2 lid 2 Bro moet worden beoordeeld of sprake is van een wijziging van het gebruik in planologisch relevante zinRaad van State 20 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI1275
Van een wijziging van de omvang van het gebruik zoals bedoeld artikel 3.2.2 lid 2 Bro is sprake als extra oppervlakte of aantallen in gebruik wordt/worden genomenRaad van State 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2810
Van een wijziging van de intensiteit van het gebruik zoals bedoeld artikel 3.2.2 lid 2 Bro is sprake als openingstijden worden verruimdRaad van State 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1555
Een intensivering van het gebruik (t.o.v. van het gebruik op de peildatum) dat wordt teruggebracht naar het gebruik zoals dat bestond op de peildatum, en voor zover sprake is van ononderbroken gebruik waarvan de aard niet is veranderd, valt onder het gebruiksovergangsrecht zoals bedoeld in artikel 3.2.2 BroRaad van State 27 april 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ2631
Artikel 3.2.2 lid 3 Bro
Een onderbreking van het gebruik betekent op zichzelf nog niet dat dit gebruik na hervatting ervan voor de toepassing van het gebruiksovergangsrecht niet langer is aan te merken als voortgezet gebruik als bedoeld in artikel 3.2.2 lid 3 Bro. Of daarvan sprake is, hangt af van de duur en de oorzaak van de onderbreking en de door betrokkene getoonde intentie het gebruik voort te zetten.Raad van State 10 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3431
Artikel 3.2.2 lid 4 Bro
Gebruik dat in strijd is met de gebruiksregels of het gebruiksovergangsrecht van het vorige bestemmingsplan, valt niet onder het gebruiksovergangsrecht van artikel 3.2.2 BroRaad van State 27 februari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC5236
Vergunningsvrij gebruik van een bouwwerk dat onder het gebruiksovergangsrecht als bedoeld in artikel 3.2.2 Bro valt, kan niet meer worden uitgebreid of worden geïntensiveerdRaad van State 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:207

Artikel 3.2.2 Bro gebruiksovergangsrecht
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.