Artikel 3.1.1 Bro

  • Het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan pleegt daarbij overleg met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Artikel 3:6 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
  • Gedeputeerde staten onderscheidenlijk Onze Minister kunnen bepalen dat onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde gevallen geen overleg is vereist met de diensten van provincie onderscheidenlijk Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.

Rechtspraak artikel 3.1.1 Bro (overleg bestemmingsplan)

Bij een herziening van een bestemmingsplan dat qua planologische aard en/of omvang zeer gering is, kan worden volstaan met een eenvoudig overleg en onder omstandigheden geen overleg (artikel 3.1.1 Bro)Raad van State 17 november 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO4227
Het niet voeren van overleg inzake een bestemmingsplan ex artikel 3.1.1 Bro kan – als tevens sprake is van een onzorgvuldige planvoorbereiding – leiden tot de vernietiging van het bestemmingsplanRaad van State 7 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV8072
De beslissing om geen overleg ex artikel 3.1.1 Bro te voeren is op grond van artikel 6:3 Awb niet appellabel Raad van State 19 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM4965
Het gemeentebestuur moet de vooroverlegprocedure ex artikel 3.1.1 Bro zo vorm geven dat een vooroverlegreactie van de provincie van reële betekenis kan zijn in de besluitvormingRaad van State 30 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:961
Het bestuurlijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is in beginsel vormvrij, maar moet plaatsvinden voordat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegdRaad van State 23 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3229

Artikel 3.1.1 Bro overleg bestemmingsplan
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.