Artikel 6.1.1.1 Bro

In deze afdeling en de hierop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de wet;
  • b. bestuursorgaan: burgemeester en wethouders, of, indien toepassing is gegeven aan artikel 6.6, eerste lid van de wet, gedeputeerde staten, of, indien toepassing is gegeven aan artikel 6.6, tweede lid van de wet, Onze Minister dan wel Onze aangewezen Minister;
  • c. adviseur: een persoon of commissie, die geen deel uitmaakt van of werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan waaraan wordt geadviseerd, en die belast is met de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking.

Rechtspraak artikel 6.1.1.1 Bro (begripsbepalingen planschade)

Indien een advocaat of zijn/haar kantoorgenoten een gemeente in het nabije verleden heeft bijgestaan in een juridische procedure en die nu in zijn hoedanigheid van adviseur als bedoeld in artikel 6.1.1.1 sub c Bro (begripsbepalingen planschade) een advies heeft uitgebracht, dan is sprake van de schijn van partijdigheidRaad van State 13 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1970

Artikel 6.1.1.1 Bro begripsbepalingen planschade
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.