Artikel 3.30 Wro

  • Bij besluit van de gemeenteraad kunnen gevallen of categorieën van gevallen worden aangewezen waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat:
    • a. de voorbereiding en bekendmaking van nader aan te duiden, op aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten worden gecoördineerd, of
    • b. de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan, een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, wordt gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van besluiten als bedoeld onder a.
  • Bij de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, wordt de procedure beschreven in de artikelen 3.31 en 3.32, respectievelijk die procedure in samenhang met hetzij, in geval van een bestemmingsplan, de procedure beschreven in artikel 3.8, hetzij, in geval van een omgevingsvergunning, de uitgebreide procedure beschreven in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.
  • Voor zover onder de besluiten, bedoeld in het eerste lid, onder b, mede een omgevingsvergunning is begrepen wordt bij de toepassing van de artikelen 2.1, eerste lid, onder c2.10 en 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in plaats van bestemmingsplan gelezen: bestemmingsplan, bedoeld in het eerste lid, onder b.

Rechtspraak artikel 3.30 Wro (coördinatie besluiten)

Artikel 3.30 Wro (coördinatie besluiten) strekt er niet toe dat de gemeenteraad bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders kan overnemen (bijvoorbeeld de verlening van een omgevingsvergunning) Raad van State 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1953
Bij de toepassing van artikel 3.30 Wro moeten alle voor de uitvoering van het plan benodigde besluiten in beginsel gelijktijdig worden voorbereid en bekendgemaaktRaad van State 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1747
Bij het toepassen van artikel 3.30 Wro moet eerst het bestemmingsplan worden vastgesteld alvorens de daarmee gecoördineerde omgevingsvergunning kan worden verleendRaad van State 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1982
Er kan geen beroep tegen een coördinatiebesluit ex artikel 3.30 Wro worden aangetekendRaad van State 20 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2015
De coördinatieprocedure van artikel 3.30 Wro kan ook van toepassing zijn als besluiten niet gelijktijdig zijn voorbereidRaad van State 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:857
Het inzetten van de gemeentelijke coördinatieprocedure van artikel 3.30 Wro is erop gericht dat de te coördineren besluiten afzonderlijk nodig zijn voor de realisatie van een ruimtelijk project of daaraan bijdragenRaad van State 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:919
Een huisnummerbesluit is niet nodig voor een ruimtelijk project en draagt daaraan ook niet bij, zodat dit besluit niet met toepassing van de gemeentelijke coördinatieprocedure van artikel 3.30 Wro kan worden voorbereid en bekendgemaaktRaad van State 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:919

Artikel 3.30 Wro coördinatie besluiten
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.