Artikel 6.5 Wro

Indien burgemeester en wethouders een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 6.1 toekennen, vergoeden burgemeester en wethouders daarbij tevens:

  • a. de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand;
  • b. de wettelijke rente, te rekenen met ingang van de datum van ontvangst van de aanvraag.

Rechtspraak artikel 6.5 Wro (kosten rechtsbijstand / wettelijke rente planschadeverzoek)

Het bestuursorgaan hoeft niet de in verband met de behandeling van de aanvraag opgekomen planschade-kosten ambtshalve te vergoeden (kosten rechtsbijstand / wettelijke rente planschadeverzoek ex artikel 6.5 Wro)Raad van State 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:450
De kosten die de aanvrager met betrekking tot de indiening van de aanvraag heeft gemaakt komen in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking, omdat de aanvrager kan weten dat het bestuursorgaan gehouden is advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige en het in de hiervoor vermelde zin niet redelijk is, zonder dat advies af te wachten, een eigen adviseur in te schakelen (artikel 6.5 Wro)Raad van State 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4690
Het inroepen van niet-juridische deskundige bijstand is in beginsel redelijk als de aanvrager, gezien de feiten en omstandigheden zoals die bestonden ten tijde van de inroeping, ervan mocht uitgaan dat de deskundige een relevante bijdrage zou leveren aan een voor hem gunstige beantwoording door het bestuursorgaan van een voor de beslissing op de aanvraag mogelijk relevante vraag (artikel 6.5 Wro)Raad van State 12 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5895
Kosten van rechtsbijstand niet worden aangemerkt als deskundigenkosten als bedoeld in artikel 6.5 Wro Raad van State 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:599
Uitsluitend de kosten die in verhouding staan tot de verrichte werkzaamheden en die redelijk zijn worden op grond van artikel 6.5 onder a Wro vergoedRaad van State 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:450
Als een aanvraag om planschade ex artikel 6.1 Wro is ingediend voordat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden, dan geldt de datum van onherroepelijk worden van dit besluit als begindatum voor het vergoeden van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6.5 onder b Wro Raad van State 27 juni 2012, ECLI:NL:RVS:BW9562

Artikel 6.5 Wro kosten rechtsbijstand / wettelijke rente planschadeverzoek
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.