Artikel 6.12 Wro

  • De gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen.
  • In afwijking van het eerste lid kan de gemeenteraad bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, of naar aanleiding van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° of 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, in bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen of indien:
  • Met betrekking tot een omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid alsmede bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, kan de gemeenteraad de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, delegeren aan burgemeester en wethouders.
  • Een exploitatieplan wordt gelijktijdig bekendgemaakt met het bestemmingsplan of de wijziging, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, waarop het betrekking heeft. Een beslissing omtrent een exploitatieplan die betrekking heeft op een omgevingsvergunning wordt tegelijk met die vergunning bekendgemaakt.
  • De gemeenteraad kan in samenwerking met de raden van aangrenzende gemeenten een intergemeentelijk exploitatieplan vaststellen. Burgemeester en wethouders van deze gemeenten leggen het vastgestelde plan gelijktijdig ter inzage. In afwijking van artikel 3.8, derde lid, vangt de in dat lid genoemde termijn aan na vaststelling van het exploitatieplan door alle betrokken gemeenteraden.

Rechtspraak artikel 6.12 Wro (exploitatieplan)

Bij een uitwerkingsplan ex artikel 3.6 lid 1 onder b Wro kan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro worden vastgesteldRaad van State 25 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ5950
De voorwaarden van artikel 6.12 lid 2 onder a tot en met c Wro zijn cumulatiefRaad van State 30 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP9587
Een (al dan niet gedeeltelijke) vernietiging van een exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro heeft niet automatisch een (al dan niet gedeeltelijke) vernietiging van een bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro tot gevolgRaad van State 11 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2051
Eigenaren van gronden binnen het exploitatiegebied en degenen die een exploitatieovereenkomst hebben gesloten inzake de in het exploitatieplan aangewezen gebieden zijn in ieder geval belanghebbenden bij de vaststelling van het exploitatieplan ex artikel 6.12 WroRaad van State 15 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV5115
De begrenzing van het werkingsgebied van het exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro wordt marginaal door de rechter getoetstRaad van State 25 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ5950
Een exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro kan meerdere deelgebieden bevattenRaad van State 7 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU7053

Artikel 6.12 Wro exploitatieplan
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.