Artikel 4.2 Wro

  • Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, kunnen gedeputeerde staten aan de gemeenteraad een aanwijzing geven om binnen een daarbij te bepalen termijn een bestemmingsplan vast te stellen overeenkomstig daarbij gegeven voorschriften omtrent de inhoud van dat bestemmingsplan.
  • Er wordt niet overgegaan tot toepassing van het eerste lid dan na overleg met burgemeester en wethouders en niet eerder dan vier weken nadat provinciale staten in kennis zijn gesteld van het voornemen tot het nemen van het besluit.
  • Bij het toepassen van het eerste lid kunnen gedeputeerde staten tevens verklaren dat een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid door de gemeente wordt voorbereid. Artikel 3.7 is van overeenkomstige toepassing. Een door gedeputeerde staten vastgesteld voorbereidingsbesluit wordt gelijkgesteld met een door de gemeenteraad vastgesteld voorbereidingsbesluit.
  • Op de voorbereiding van een besluit tot aanwijzing als bedoeld in het eerste lid is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De kennisgeving van het ontwerp-besluit en van het besluit tot aanwijzing geschiedt tevens langs elektronische weg.
  • Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven over de vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van de aanwijzing.

Rechtspraak artikel 4.2 Wro (proactieve aanwijzing)

Beroep tegen een proactieve aanwijzing ex artikel 4.2 Wro is niet mogelijk, tenzij deze aanwijzing ziet op een concreet aangegeven locatie, waarvan geen afwijking mogelijk isRaad van State 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3436
Een proactieve aanwijzing ex artikel 4.2 Wro kan ook worden gegeven als het college van Gedeputeerde Staten geen reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 Wro heeft genomen of geen beroep tegen het desbetreffende bestemmingsplan heeft ingesteld Raad van State 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1652
Een proactieve aanwijzing ex artikel 4.2 Wro kan niet worden gegeven om de vaststelling van een bestemmingsplan af te dwingen die in strijd is met de bepalingen van de provinciale verordening ex artikel 4.1 WroRaad van State 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2927

Artikel 4.2 Wro proactieve aanwijzing
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.