Artikel 3.38 Wro

  • Onverminderd de gevallen waarin bij of krachtens wettelijk voorschrift een bestemmingsplan is vereist, kan de gemeenteraad in afwijking van artikel 3.1 voor die delen van het grondgebied van de gemeente waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien, in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening vaststellen waarin het beheer van dat gebied overeenkomstig het bestaande gebruik wordt geregeld. De kennisgeving van een besluit tot vaststelling van een beheersverordening geschiedt tevens langs elektronische weg.
  • De verordening wordt in elk geval binnen tien jaar na de vaststelling herzien. Artikel 3.1, vierde lid, en vijfde lid, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
  • Om overeenkomstig de verordening bestaand gebruik te handhaven en te beschermen kan bij de verordening worden bepaald dat het verboden is om binnen daartoe aangegeven gebied zonder omgevingsvergunning:
    • a. bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren;
    • b. bouwwerken te slopen.
  • Bij de verordening kan worden bepaald dat, met inachtneming van de bij de verordening te geven regels, bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bij de verordening aan te geven regels.
  • Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling en nadere regels omtrent de inhoud van de verordening.
  • Artikel 3.6a is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat voor «bestemmingsplan» wordt gelezen: beheersverordening.

Rechtspraak artikel 3.38 Wro (beheersverordening)

In een beheersverordening ex artikel 3.38 Wro kunnen bouw- en gebruiksmogelijkheden van het voorgaande bestemmingsplan worden beperkt, met het gaat om onbenutte mogelijkheden en indien deze mogelijkheden niet langer in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening ex artikel 3.1 Wro zijnRaad van State 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:53
Illegaal gebruik kan – mits goed gemotiveerd – in een beheersverordening ex artikel 3.38 Wro positief worden bestemd Raad van State 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3569
Een beheersverordening ex artikel 3.38 Wro kan exceptief worden getoetst (exceptieve toetsing)Raad van State 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:53

Artikel 3.38 Wro beheersverordening
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.