Artikel 6.24 Wro

  • Bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie kunnen burgemeester en wethouders in de overeenkomst bepalingen opnemen inzake:
    • a. financiële bijdragen aan de grondexploitatie alsmede op basis van een vastgestelde structuurvisie, aan ruimtelijke ontwikkelingen;
    • b. verrekening van schade die op grond van artikel 6.1 voor vergoeding in aanmerking zou komen.
  • Na vaststelling van een exploitatieplan nemen burgemeester en wethouders bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie het exploitatieplan in acht, met dien verstande dat de overeenkomst bepalingen kan bevatten over de uitwerking van onderwerpen uit het exploitatieplan, maar geen bepalingen kan bevatten over onderwerpen welke deel kunnen uitmaken van een exploitatieplan, maar daarin niet zijn opgenomen.
  • Van de overeenkomst wordt binnen twee weken na het sluiten daarvan door burgemeester en wethouders kennis gegeven in een van gemeentewege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.
  • Artikel 6.4a, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degene die een overeenkomst heeft gesloten over grondexploitatie waarin een regeling van verhaal van planschade is opgenomen.

Rechtspraak artikel 6.24 Wro (grondexploitatie-overeenkomst)

Een grondexploitatie-overeenkomst ex artikel 6.24 Wro is privaatrechtelijk van aardRaad van State 19 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP1352
Een anterieure grondexploitatie-overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro moet uiterlijk zijn gesloten op het moment waarop het aan het exploitatieplan gekoppelde ruimtelijke besluit is genomenRaad van State 7 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU7060
Als een in een anterieure overeenkomst overeengekomen bedrag te laag blijkt te zijn, dan moet de gemeente het tekort uit eigen middelen betalen (artikel 6.24 Wro)Raad van State 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:827
Een incorrecte bekendmaking van een grondexploitatie-overeenkomst ex artikel 6.24 lid 3 Wro heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van het exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro Raad van State 28 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT2838
Een aanvraag omgevingsvergunning voor strijdig gebruik met het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) kan niet worden geweigerd alleen omdat de initiatiefnemer geen anterieure overeenkomst (ex artikel 6.24 Wro) met de gemeente heeft gesloten die strekt tot betaling van een bijdrage in de gemeentelijke (exploitatie)kostenRaad van State 29 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1239

Artikel 6.24 Wro grondexploitatie-overeenkomst
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.