Artikel 4.1a Wro

  • Bij de verordening, bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, kan worden bepaald dat gedeputeerde staten op aanvraag van burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van krachtens dat lid vast te stellen regels, voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden indien de betrokken provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken.
  • Voor zover de ontheffing wordt aangevraagd met het oog op een voorgenomen besluit tot verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 2° of 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, wordt deze ontheffing aangemerkt als een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Rechtspraak artikel 4.1a Wro (ontheffing provinciale verordening)

De ontheffing van de provinciale verordening ex artikel 4.1a Wro kan worden verleend als de ontwikkeling voorzien(baar) is, maar uitsluitend indien sprake is van bijzondere omstandigheden die zijn gelegen in de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling waarvoor ontheffing aangevraagdRaad van State 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1424
De omstandigheid dat een aanvrager een supermarkt wil vestigen, maar hiervoor in het centrum geen ruimte is, is geen bijzondere omstandigheid waarvoor een ontheffing van de provinciale verordening ex artikel 4.1a Wro kan worden verleendRaad van State 31 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:300
Algemene, vaak verwachte positieve effecten van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, zoals een verwachte versterking van de economische structuur, toename van de werkgelegenheid en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kunnen op zichzelf niet als bijzondere omstandigheden worden aangemerkt waarvoor een ontheffing van de provinciale verordening ex artikel 4.1a Wro kan worden verleendRaad van State 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2651

Artikel 4.1a Wro ontheffing provinciale verordening
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.