Artikel 6.4a Wro

  • Voor zover schade die op grond van de artikelen 6.1 tot en met 6.3 voor tegemoetkoming in aanmerking zou komen, haar grondslag vindt in een besluit op een verzoek om ten behoeve van de verwezenlijking van een project bepalingen in een bestemmingsplan op te nemen of te wijzigen dan wel een omgevingsvergunning te verlenen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, anders dan bedoeld in artikel 6.8 of 6.9, kunnen burgemeester en wethouders met de verzoeker overeenkomen dat die schade geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening komt.
  • De verzoeker die een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid heeft gesloten, is belanghebbende bij een besluit van burgemeester en wethouders op een aanvraag om tegemoetkoming op grond van artikel 6.1 terzake van de vaststelling van het bestemmingsplan dan wel de verlening van de omgevingsvergunning waarom hij heeft verzocht.
  • Degene die een financieel belang heeft bij de vaststelling van een exploitatiebijdrage, als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, of de herberekening daarvan, is belanghebbende bij een besluit van burgemeester en wethouders op een aanvraag om tegemoetkoming op grond van artikel 6.1 terzake van de vaststelling van het bestemmingsplan, de wijziging of de uitwerking, dan wel terzake van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken indien de tegemoetkoming financiële gevolgen kan hebben voor de exploitatiebijdrage of de herberekening daarvan.

Rechtspraak artikel 6.4a Wro (toerekening kosten planschadevergoeding)

De privaatrechtelijke overeenkomst ex artikel 6.4a lid 1 Wro (toerekening kosten planschadevergoeding) kan niet inhoudelijk door de bestuursrechter worden beoordeeld of door hem/haar nietig worden verklaardRaad van State 30 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU6351
Uit de tekst en geschiedenis van de totstandkoming van artikel 6.4a lid 2 Wro valt niet af te leiden dat de verzoeker die een privaatrechtelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 6.4a lid 1 Wro heeft gesloten, slechts belanghebbende (ex artikel 1:2 Awb) in de zin van deze bepaling is bij een besluit tot toekenning van een tegemoetkoming in planschadeRaad van State 28 december 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3968

Artikel 6.4a Wro toerekening kosten planschadevergoeding
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.